Satın Al Abone Ol

Editörden

MAKALELER/ARTICLES

Doğal ve Sosyal Piyangolar Çerçevesinde Şans ve Adalet
Luck and Justice in the Framework of Natural and Social Lotteries
Seval Yaman

Çağdaş Etik Tartışmalarına Bir Katkı: Simon Critchley’in Etik Deneyim Teorisi
A Contribution to Contemporary Ethical Discussions: Simon Critchley’s Ethical Experience Theory
Ferdi Selim

Özel Mülkiyetin Yasal Teorisi
The Legal Theory of Private Property
Bahar Baysal Kar

Pandemi Döneminde İnsani Güvenlik: Demokratik ve Anti-Demokratik Yönetimler
Humanitarian Security in the Period of Pandemic: Democratic and Anti-Democratic Governments
Hilal Zorba Bayraktar & Hediye Şirin Ak

Hate Speech in The Context of Digital Violence in Türkiye: Perceptions and Biases on Afghan Identity
Türkiye’de Dijital Şiddet Bağlamında Nefret Söylemi: Afgan Kimliğine İlişkin Algılar ve Önyargılar
Özlem Özdeşim Subay & Burak Gökalp

Etkili Bir Yumuşak Güç Unsuru Olarak Uluslararası Eğitimin Türk Dış Politikasındaki Yeri
The Role of International Education in Turkish Foreign Policy as a Soft Power Element
Metin Çelik & Birol Akgün

Kemalizm’in Yeniden İnşasında Bir Aydın Teşebbüsü: Doğan Avcıoğlu’nun Devrim Gazetesi Yazıları Üzerine Bir Araştırma
An Intellectual Attempt in the Reconstruction of Kemalism: A Study on the Articles of Doğan Avcıoğlu in Devrim Newspaper
İlhan Bilici

Metodolojik Emperyalizmin ‘Yerli’ Yorumu: Sencer Divitçioğlu’nun Analitik İktisat Yaklaşımı
‘Native’ Interpretation of Methodological Imperialism: The Analytical Economics Approach of Sencer Divitçioğlu
Adem Levent

Kadınların Politik Temsili ve Farklı Gerekçelendirmeleri Üzerine Eleştirel Bir Analiz
A Critical Analysis on Women’s Political Representation and its Various Justifications
Duygu Öztürk

TBMM’de Kadın Parlamenterlerin Verdikleri Kanun Tekliflerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
Examination of Law Proposals Given by Women Parliamentarians in TGNA via Content Analysis
Method
Şeyda Işık & Senem Kurt Topuz

Çıkarlar ve Çatışmalar Bağlamında Türkiye – Rusya İlişkilerinin Analizi
Analysis of Turkey – Russia Relations in the Context of Interests and Conflicts
Ahmet Özkan

Liberal/Demokratik Barış, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Küresel Şirketler
Liberal/Democratic Peace, Russia-Ukraine War and Global Corporations
Mehmet Özyürek

KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW
American Antifa: The Tactics, Culture, and Practice of Militant Antifascism
Hakan Kıyıcı

Radical Right Popularism in Germany: AfD, Pegida and the Identitarian Movement
Ahmet Demirden

Diğer Linkler