liberal düşünce Dergisi Yayın ve Yazım İlkeleri

* Bahar 2021; Sayı 102’den itibaren gönderilecek olan makalelerin aşağıdaki yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir.  

(Sayı 102’den önceki yayın ve yazım ilkelerine buradan  ulaşabilirsiniz.)

 Yazıların Değerlendirilmesi

Yazıların https://dergipark.org.tr/tr/pub/liberal adresine yüklenmesi gerekmektedir. Dergiye ulaşan makaleler editörler kurulu tarafından ilk olarak şekil ve içerik incelemesine tabi tutulur. Bu incelemenin uygun olması halinde makale iki ayrı hakeme gönderilir; uygun olmaması halinde ise yazara gerekçesiyle birlikte iade edilir.

Hakem inceleme sürecine geçen makaleler, “kör hakem” yöntemiyle değerlendirilir. İki hakemin görüşünün olumlu olması halinde makale yayım sürecine alınır; iki hakemin görüşünün olumsuz olması halinde makale yayım sürecinden çıkartılır. Hakem görüşlerinden sadece birisinin olumsuz olması halinde üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Üçüncü hakemin görüşünün olumlu olması halinde makale yayım sürecine alınır; olumsuz olması halinde ise makale yayım sürecinden çıkartılır.

Hakem değerlendirme süreci sonrasında yazara konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılır ve hakem raporları doğrultusunda düzeltme yapılması gerekiyorsa editörler kurulu tarafından belirlenen süre içerisinde düzeltmelerin gerçekleştirilerek makalenin dergiye gönderilmesi istenir.

Ücret Politikası 

Yayınevi Yönetim Kurulu kararına göre 1 Ekim 2023 itibarıyla Editör Kurulu tarafından yapılacak uygunluk incelemesi sonucunda hakem değerlendirmesine karar verilen yazılar için Editörlük İşlem Ücreti olarak 1000 TL + KDV talep edilmektedir.

Editör kurulunun olumlu kararına dair yazara e-posta ile bildirim yapıldıktan sonra yazar yayınevinin hesabına editoryal işlem ücretini yatırır. Ücretin yatırılmasından itibaren başlatılan süreçte yazılar öncelikli olarak iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda üçüncü hakemden görüş istenir. Yazıların hakemler tarafından reddedilmesi durumunda iade yapılmaz.

Yazım Kuralları

Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe makalelerin yazımında, noktalamasında ve kısaltmalarda Türk Dil Kurumu internet sitesindeki Güncel Sözlük ve Yazım Kuralları esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık, öz ve abstract, anahtar kelimeler ve keywords; metin içinde bölüm başlıkları ve kaynakçanın yer alması gerekmektedir. Makale yukarıda sayılan tüm unsurları ile birlikte 4.000 ile 10.000 kelime arasında olmalıdır.

Makalelerde yer alan Türkçe ve İngilizce öz ve abstract’ın her birinin 100-150 kelime, anahtar kelime ve keywords’ün 3-7 kelime aralığında olması gerekmektedir.

Yazar adı, makale başlığının alt satırının sağ köşesine italik koyu, 11 punto olarak yazılmalı; yazarın unvanı, ORCID numarası, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 9 punto yazılarak belirtilmelidir. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde veya sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.

Yazı karakteri Times New Roman, 11 punto, satırlar bir buçuk aralıklı, açıklamalara ilişkin dipnotlar 9 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.

 Kitap incelemelerinde aşağıdaki hususlara ayrıca dikkat edilmelidir;

Kitap inceleme metinleri 1.000 ile 3.000 kelime arasında olmalıdır. Değerlendirilen kitabın niteliğine göre yayın kurulu 3.000’den fazla kelime içeren bazı inceleme metinlerinin yayımlanmasına izin verebilir.

Başlık bilgilerinde tanıtım veya incelemesi yapılan eserin adı, yazarı, yayımlandığı şehir, yayınevi, yayım yılı ve ISBN numarası yazılmalıdır.

Kitap tanıtımı ve değerlendirmesi yapan yazarın adı, makale başlığının alt satırının sağ köşesine italik koyu, 11 punto olarak yazılmalı; unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 9 punto yazılarak belirtilmelidir.

Kitap tanıtımı bir eserin sırf özeti değil, eleştirel olarak değerlendirmesi olmalıdır. Kitap tanıtımı yapan yazar kitapla aynı fikirde olabilir, kitabın fikirlerine karşı çıkabilir veya kitabın sunduğu bilgilerde, yargılarda veya yapıda örnek teşkil eden veya eksik kalan yönleri belirtebilir. Ayrıca tanıtımı yapan yazarın, kitapla ilgili düşüncelerini açık bir şekilde ifade etmesi gerekir.

Kitap tanıtımı ve değerlendirmesi, bir kitapta ortaya konulan en önemli noktalara ışık tutularak bunların eleştirel olarak tartışılmasıdır. Bu süreç giriş, kitabın önemi, özeti, eleştirel tartışma ve sonuç gibi genel bir yapıyı takip etmelidir.

 Sayfa Düzeni

Paragraf arası, ilk satır 1.25, paragraflar arası önceki 3 nk, sonra 3 nk, iki yana dayalı, satır aralığı bir buçuk olmalıdır. Makalelerde giriş ve sonuç kısımlarıyla birlikte tek düzeyli alt başlık kullanılmalıdır. Giriş, Alt Başlıklar, Sonuç ve Kaynakça başlıkları koyu puntoyla yazılmalıdır. Sayfa numaraları alt sağda verilmelidir.

 Atıf ve Kaynakça Yazımı

Atıf

Atıf ve kaynakça APA (American Psychological Association) 6.0 sistemine göre düzenlenmelidir. APA 6.0 kuralları hakkında detaylı bilgiye http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf adresinden ulaşılabilir. Atıflar makalede kullanılan punto ile yazılır. Bu yöntemde, metin içinde alıntı sonrasında (Yazarın Soyadı, Basım Yılı: Sayfa Numarası) parantez içinde verilir. Tablo ve şekiller de APA 6.0’a göre düzenlenmelidir.

Bir konuya ilişkin açıklama yapılması istendiğinde sayfa altına dipnot verilebilir. Ancak kaynakça gösterimi sayfa altında dipnot ya da son not şeklinde yapılamaz.

Bir eserden veya mülakattan doğrudan alıntı yapılması durumunda alıntı 3 satırdan az ise cümle içerisinde kullanılır; 3 satır ve daha fazla ise ayrı bir paragrafta belirtilir. Bu paragraf tek aralıklı, 11 punto ve her iki taraftan 1.25 cm içeriden hizalı yazılır.

Atıf Örnekleri

Tek Yazar (Yayla, 2017: 109).
İki Yazarlı (Balaam ve Dillman, 2015: 545).
İkiden Fazla Yazar (Dursun, Tekiner ve Tekin, 2016: 89) veya (Dursun ve diğerleri, 2016: 89).
Yazar Olarak Bir Kurum (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler;

(TÜBİTAK, 2013)

Editörlü Kitaptan Bölüm (Bölüm Yazarı dikkate alınır) (Beriş, 2017: 113).
Yazarsız Çalışma (Bilimsel Makaleler Hazırlama, 2000: 45).
Standartlar (TS-40561, 1985: 6).
Yazarı Olmayan İnternet Dokümanı (www.hurfikirler.com., 2017).
Aynı Yazarın Farklı Yıl Birden Çok Çalışması (Yayla, 2015: 220; 2017: 130).
Aynı Soyadlı İki Yazar (A. Aslan, 2000: 6; B. Aslan, 2010: 71).
Birden Fazla Kaynaktan Yararlanma (Aytekin, 2004: 71; Küçük, 2008: 87).
Aynı Yazarın Aynı Yıla Ait Birden fazla Eseri (Yayla, 2017a: 165) ve (Yayla, 2017b: 140).
Orijinal kaynağa ulaşılamaması durumunda (Metin içinde bahsedilirse) İnalcık’a göre (aktaran Hanioğlu, 2012: 40).(Metin içinde bahsedilmezse) (İnalcık’tan aktaran Hanioğlu, 2006: 40).


Kaynakça

Kaynak künyesinde yazar(lar)ın önce soyadı sonra adının baş harfi yer alır. İki yazarlı bir kaynakta yazarlar arasına “ve” bağlacı konur. İkiden fazla yazarlı eserlerde ise yazarların arasına virgül (,) konulup son yazardan önce “ve” bağlacı konur.

Kaynakça yazarların soy ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazarların soyadlarının baş harfi ve adlarının ilk harfi büyük yazılır. İnternet kaynakları kaynakça içerisinde alfabetik sıraya göre yer almalıdır.

Kullanılan kaynağın künye bilgileri açık olmalıdır. Çok basımlı kitaplarda baskı sayısı yazılır. Yabancı kaynaklarda, künye bilgilerinin tamamı kaynağın yazım dili ile yazılır, Türkçeleştirme yapılmaz.

Kaynakça Örnekleri

Tek Yazarlı Kitap Yayla, A. (2017). Liberalizm. Ankara: Liberte Yayınları.
İki Yazarlı Kitap Williamson, J. ve Mahar, M. (2012). Finansal liberalizasyon üzerine bir inceleme. Ankara: Liberte Yayınları.
İkiden Fazla Yazarlı Kitap Stroup, R., Gwartney, J. D. ve Ferrarini, T. (2016). Temel ekonomi. Ankara: Liberte Yayınları.
Yazar Adı Olarak Kurum Liberal Düşünce Topluluğu (2014) Türkiye’nin eğitim sorunu ve özgür toplum için reform önerisi: imkânlar, zorluklar ve ara çözümler. Ankara: Liberal Düşünce Topluluğu, Yayın No. 47.
Yazar Adı Yok International Tourism Report (1997), Travel and tourism intelligence. No. 2.
Çeviri Martin, G. (2017). Terörizm: kavramlar ve kuramlar. (çev. İhsan Çapcıoğlu ve Bahadır Metin). Ankara: Adres Yayınları.
Hazırlayan Yılmaz, Ö. (Yay.Haz.) (2018). Hür fikirler. Ankara: Liberte Yayınları.
Editörlü Kitap Büyükakıncı, E. (Ed.). (2015). Savaş kuramları: temel düşünürler ve yaklaşımlar. Ankara: Adres Yayınları.

Kalkan, B. ve Başdemir, H. (Ed.).  (2017). Siyasi ideolojiler. Ankara: Adres Yayınları.
Özkol, A. O., Delici, M. ve Özhan, S. (Ed.). (2009). ABD dış politikası. İstanbul: Küre Yayınları.

Editörlü Kitapta Bölüm Şahin, Y. (2017). Çevre sorunları ve liberalizm. Orçun İmga ve Hakan Olgun (Ed.). Yeşil ve siyaset içinde (s. 219-235). Ankara: Liberte Yayınları.
Tek Yazarlı Makale Haklı, S. Z. (2016). Cumhuriyetin ilk yıllarında sosyal liberal bir akademisyen: Prof. Dr. Ethem Menemencioğlu. Liberal Düşünce Dergisi82, Bahar, 55-77.
Çok Yazarlı Makale Yılmaz, A. ve Yazıcı, S. (2017). Sosyal bilimler felsefesinde temel sorunlar ve yaklaşımlar. Liberal Düşünce88, Güz, 57-68.
Yazarsız Süreli The Economist. (2011). Trade and Wages, s. 341, Londra, 74-75.
Sempozyum ve Kongrede Sunulan Yayınlar Yayla, A. (2018, Aralık). Beşerî ilerlemenin kaldıracı: ihtiyaçlar ve fikirler. Fikir tarihimizde Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti sempozyum tebliğleri (s. 17-30) içinde. Ankara: Liberte Yayınları.
Raporlar Çetin, Ü. (2017). Türkiye’nin 2002 sonrası büyük moderasyonu. Liberal Düşünce Topluluğu. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/790376.
Yazarsız Raporlar Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi. (2016). Türkiye’de güvenlik sektörünün dönüşümü: polisliğin yeniden yapılandırılması. Ankara.
Seminerler Yayla, A. (2017). Ekim devriminin 100. Yılında sosyalizm, Liberal Düşünce Topluluğu semineri, 25 Ekim 2017, Ankara.
Standartlar TS-40561. (1985). Çelik yapıların plastik teoriye göre hesap kuralları. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü.
Broşür Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2006). Enflasyon hedeflemesi [Broşür].
Gazete (Yazarlı) Göka, E. (2017, 24 Ağustos). Bilgi, Yeni Şafak, s. 6.
Gazete (Yazarsız) Milliyet. (2021, 24 Mart). Dünya Bankası’ndan yoksullukla mücadele açıklaması.
Gazete (Yazarsız ve Başlıksız) Sabah (2019, 1 Ocak). s. 3.
Sözlük Siyaset. (t.y). Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
Ansiklopedi Birinci, A. (1998). Hürriyet ve ihtilaf fırkası. İslam ansiklopedisi, c. 18. Ankara: TDV Yayınları.
Devlet Dokümanları Genelkurmay Ateşe Başkanlığı. (2000). 57. Piyade alayının tarihçesi (Yayın No. 19175). Ankara: Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü.
Kutsal Kitaplar Kur’an. Bakara Süresi. Ayet 25. (Mealde Basımevi ve meal yazarı belirtilir).
Yayınlanmamış Tezler Yılmaz, M. (1991). Ahmet Ağaoğlu’nda liberalizm ve milliyetçilik (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Mahkeme Kararları Yargıtay H.G.K. 19 Mayıs 1963. E. 4-39, K.59 (Adalet Dergisi, Mart-Nisan 1964), 3-4.
İnternette Yayımlanan Gazete Makalesi Küçük, A. (2018, 29 Ocak). Siyasi ittifaklar zemininde Türkiye için yeni seçim sistemi önerisi. Hür Fikirler. Erişim adresi: http://www.hurfikirler.com/siyasi-ittifaklar-zemininde-turkiye-icin-yeni-secim-sistemi-onerisi/
Elektronik Posta Anderson, B. (kişisel iletişim, 6 Kasım 2019).
Film ya da Video Valdes, D. (Yapımcı) ve Darabont, F. (Yönetmen). (1999). Green mile [Sinema Filmi], ABD: Warner Bros Pictures.
Televizyon Programı Özdemir, C. (Yapımcı). (2012, 27 Haziran). 5N1K [Televizyon Programı]. İstanbul: CNN TÜRK.
Ses Kaydı Selçuk, M. (1999). Aziz İstanbul [CD]. İstanbul: YKY Müzik.
Video Kayıtları Son darbe: 28 Şubat (2012). 2. Bölüm, 65 dak. Türkiye: CNN TÜRK.

Author Guidelines

Ethical Rules

The intellectual responsibility of the published articles belongs to the authors.

In the studies submitted to the journal, attention should be paid to scientific citation rules. The article must be an original work written by the author/s. All authors must have read and approved the article and be informed that the article has been submitted for publication to the journal.

A part or all of the submitted article must not have been published elsewhere and sent elsewhere for publication.

In the translated articles sent to the journal, a permission document obtained from the author and publisher of the original article must be submitted.

The author/s are deemed to have transferred the copyright of the article to the journal as of the journal’s decision to publish the article in the Journal of Liberal Thought. The author/s cannot publish the article on another platform (journal, editorial book, website, blog, etc.) without obtaining permission from the editorial office of the journal.

For studies submitted to the journal, ethics committee approval must be obtained separately for clinical and experimental studies, studies on humans and animals that require an ethical committee decision, and this approval must be stated and documented in the article.

Evaluation of Articles

Articles must be uploaded to the https://dergipark.org.tr/tr/pub/liberal website. The articles received by the journal are firstly subjected to review by the editorial board in terms of form and content. If it is found suitable as a result of this review, the article is sent to two separate referees. If it is not suitable, it is returned to the author by stating the reason for the return.

Articles that are in the peer review process are evaluated by the “blind referee” method. If the opinion of two referees is positive, the article is included in the publication process. If the opinion of two referees is negative, the article is removed from the publication process. If only one of the two referees’ opinions is negative, the article is sent to a third referee. If the opinion of the third referee is positive, the article is included in the publication process. If it is negative, the article is removed from the publication process.

After the referee evaluation process, the author is informed about the process and if corrections are required by the referee reports, the article is requested to be sent to the journal after the corrections made within the period determined by the editorial board.

Writing Rules

The publication languages of the journal are Turkish and English. The punctuation and abbreviations in Turkish articles should be based on the Current Dictionary and Spelling Rules on the Turkish Language Association website. Submitted articles must be clear and understandable, in accordance with scientific criteria in terms of language and expression.

Articles should include title, abstract, and keywords in Turkish and English, and the article should have section titles and a bibliography. The article should be between 4000 and 10,000 words with all the elements listed above.

The Turkish and English abstract in the articles should be between 100-150 words each, and keywords should be between 3-7 words.

The name of the author should be written in italics in the right corner of the bottom line of the article title in 11 font size. The title, ORCID number, place of duty and e-mail address of the author should be indicated in the footnote with an (*) sign and written in 9 font size. Footnotes for other explanations should be numbered in the text or at the bottom of the page.

The font should be Times New Roman, 11 pt, lines half-spaced, footnotes 9 pt and single-spaced.

 In book reviews, attention should be paid to the following issues;

Book review texts should be between 1,000 and 3,000 words. Depending on the nature of the book being evaluated, the editorial board may allow some review texts containing more than 3,000 words to be published.

The title information should include the name, author, city of publishing, publishing house, publication year and ISBN number of the work being promoted.

The name of the author who promotes and evaluates the book should be written in italics, 11 points, in the right corner of the bottom line of the article title. The title, place of duty and e-mail address should be stated in the footnote with an (*) sign and 9 font size.

The book introduction should be a critical evaluation of a work, not just a summary. The author promoting the book may agree with the book, oppose the ideas of the book, or point out the exemplary or incomplete aspects of the information, judgments, or structure the book presents. In addition, the author who promotes the book should clearly express his thoughts about the book.

A book promotion and review is a critical discussion of the most important points raised in a book, shedding light on them. This process should follow a general structure such as introduction, importance of the book, summary, critical discussion and conclusion.

Page layout

Paragraph spacing should be 1.25 in the first line, 3 pt before, 3 pt after, and justified-alignment, and line spacing should be one and a half. Single-level subtitles should be used with the introduction and conclusion parts of the articles. Introduction, Sub-titles, Conclusion and Bibliography titles should be written in bold. Page numbers should be at the bottom right.

Citation and Bibliography

Citation

Citation and bibliography should be arranged according to the APA (American Psychological Association) 6.0 system. Detailed information about APA 6.0 rules can be found at http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf. Citations are written in the font used in the article. In this method, citations are given in the text and in parentheses (Author’s Surname, Publication Year: Page Number). Tables and figures should also be arranged according to APA 6.0.

Footnotes can be added to the bottom of the page when an explanation is necessary on a subject. However, bibliography cannot be given as footnotes or endnotes at the bottom of the page.

In case of direct quotation from a work or interview, if the quotation is less than 3 lines, it is used in a sentence. If it is 3 lines or more, it is specified in a separate paragraph. This paragraph is written with single spacing, 11 points, and 1.25 cm inline on both sides.

Citation Examples

Single Author (Yayla, 2017: 109).
Two Authors (Balaam and Dillman, 2015: 545).
More than Two Authors (Dursun, Tekiner and Tekin, 2016: 89) or (Dursun et al., 2016: 89).
An Institution as an Author (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013)

Second and subsequent citing;

(TÜBİTAK, 2013)

Edited Book Chapter (Chapter Author should be cited) (Beriş, 2017: 113).
A source with no author (Bilimsel Makaleler Hazırlama, 2000: 45).
Standards (TS-40561, 1985: 6).
Internet Document with no author (www.hurfikirler.com., 2017).
Multiple Sources With the Same Author in Different Years (Yayla, 2015: 220; 2017: 130).
Two Authors with the Same Last Name (A. Aslan, 2000: 6; B. Aslan, 2010: 71).
Citing Multiple Resources (Aytekin, 2004: 71; Küçük, 2008: 87).
Multiple sources by the same author and year (Yayla, 2017a: 165) and (Yayla, 2017b: 140).
If the original source is not available (If mentioned in the text) According to İnalcık (cited in Hanioğlu, 2012: 40).

(If not mentioned in the text) (Cited from İnalcık, Hanioğlu, 2006: 40).

Bibliography

In the bibliography, first the surname of the author(s) followed by the initials of the name takes place. In a source with two authors, the conjunction “and” is placed between the authors. In works with more than two authors, a comma (,) is placed between the authors and the conjunction “and” is placed before the last author.

The bibliography is listed alphabetically according to the surnames of the authors. The first letter of the surnames of the authors and the first letter of their names are capitalized. Internet resources should be included in the bibliography in alphabetical order.

Information on the source used should be clear. In books that have been printed more than once, the number of editions is written. In foreign sources, all the information about the source is written in the language of the source and it is not translated into Turkish.

Citation Examples

Single Author Yayla, A. (2017). Liberalizm. Ankara: Liberte Yayınları.
Two Authors Williamson, J. ve Mahar, M. (2012). Finansal Liberalizasyon Üzerine Bir İnceleme. Ankara: Liberte Yayınları.
More than Two Authors Stroup, R., Gwartney, J. D. and Ferrarini, T. (2016). Temel Ekonomi. Ankara: Liberte Yayınları.
An Institution as an Author Liberal Düşünce Topluluğu (2014) Türkiye’nin Eğitim Sorunu ve Özgür Toplum için Reform Önerisi: İmkânlar, Zorluklar ve Ara Çözümler. Ankara: Liberal Düşünce Topluluğu, Publishing No. 47.
A source with no author International Tourism Report (1997), Travel and Tourism Intelligence. No. 2.
Translation Martin, G. (2017). Terörizm: Kavramlar ve Kuramlar. (İhsan Çapcıoğlu and Bahadır Metin, Trans.). Ankara: Adres Yayınları.
Prepared by Yılmaz, Ö. (Yay.Haz.). (2018). Hür Fikirler. Ankara: Liberte Yayınları.
Edited Book Büyükakıncı, E. (Ed.). (2015). Savaş Kuramları: Temel Düşünürler ve Yaklaşımlar. Ankara: Adres Yayınları.

Kalkan, B. and Başdemir, H. (Ed.).  (2017). Siyasi İdeolojiler. Ankara: Adres Yayınları.

Özkol, A. O., Delici, M. ve Özhan, S. (Ed.). (2009). ABD Dış Politikası. İstanbul: Küre Yayınları.

Edited Book Chapter Şahin, Y. (2017). Çevre Sorunları ve Liberalizm. Orçun İmga ve Hakan Olgun (Ed.). Yeşil ve Siyaset. Ankara: Liberte Yayınları.
Single Authored Article Haklı, S. Z. (2016). Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sosyal Liberal Bir Akademisyen: Prof. Dr. Ethem Menemencioğlu. Liberal Düşünce Dergisi, 82, Bahar, 55-77.
Multi-Author Article Yılmaz, A. and Yazıcı, S. (2017). Sosyal Bilimler Felsefesinde Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar, Liberal Düşünce Dergisi, 88, Autumn, 57-68.
Periodicals Without an Author The Economist. (2011). Trade and Wages, p. 341, Londra, 74-75.
Publications Presented at the Symposium and Congress Yayla, A. (2018, Aralık). Beşerî İlerlemenin Kaldıracı: İhtiyaçlar ve Fikirler. Fikir Tarihimizde Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Ankara: Liberte Yayınları, 17-30.
Reports Çetin, Ü. (2017). Türkiye’nin 2002 Sonrası Büyük Moderasyonu. Liberal Düşünce Topluluğu. Retrieved from: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/790376.
Reports Without Authors Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi. (2016). Türkiye’de Güvenlik Sektörünün Dönüşümü: Polisliğin Yeniden Yapılandırılması. Ankara.
Seminars Yayla, A. (2017). Ekim Devriminin 100. yılında Sosyalizm, Liberal Düşünce Topluluğu Semineri, October 25, 2017, Ankara.
Standards TS-40561. (1985). Çelik Yapıların Plastik Teoriye Göre Hesap Kuralları, Ankara: Türk Standartları Enstitüsü.
Brochure Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2006). Enflasyon Hedeflemesi [Brochure].
Newspaper (with Author) Göka, E. (August 24, 2017). Bilgi, Yeni Şafak, p. 6.
Newspaper (No Author) Yeni Şafak. (July 3, 2012). Türkiye Dünyanın En Değerli 19. Markası, p. 5.
Newspaper (Without Author and Title) Sabah (January 1, 2019). p. 3.
Dictionary Siyaset. (n.d.). Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük içinde. Retrieved from: https://sozluk.gov.tr/
Encyclopedia Birinci, A. (1998). Hürriyet ve İhtilaf Fırkası. İslam Ansiklopedisi, v. 18. Ankara: TDV Yayınları.
Government Documents Genelkurmay Ateşe Başkanlığı. (2000). 57. Piyade Alayının Tarihçesi (Publishing No. 19175). Ankara: Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü.
The holy books Koran. Baccarat Surah. Verse 25. (If it is a translation, printing house and the translator should be indicated).
Unpublished Theses Yılmaz, M. (1991). Ahmet Ağaoğlu’nda Liberalizm ve Milliyetçilik (Unpublished Master Thesis). Gazi University Institute of Social Sciences, Ankara.
Court Orders Yargıtay H.G.K. May 19, 1963. E. 4-39, K.59 (Adalet Dergisi, March-April 1964), 3-4.
Newspaper Article Published on the Internet Küçük, A. (2018, 29 Ocak). Siyasi İttifaklar Zemininde Türkiye İçin Yeni Seçim Sistemi Önerisi. Hürfikirler. Retrieved from: http://www.hurfikirler.com/siyasi-ittifaklar-zemininde-turkiye-icin-yeni-secim-sistemi-onerisi/
Electronic mail Anderson, B. (personal communication, November 6, 2019).
Movie or Video Valdes, D. (Producer) and Darabont, F. (Director). (1999). Green Mile [Movie], ABD: Warner Bros Pictures.
TV Program Özdemir, C. (Producer). (June 27, 2012). 5N1K [TV Program]. İstanbul: CNN TÜRK.
Audio Recording Selçuk, M. (1999). Aziz İstanbul [CD]. İstanbul: YKY Müzik.
Video Recordings Son Darbe: 28 Şubat (2012). Episode 2, 65 mins. Türkiye: CNN TÜRK.

 

YORUM YAPILMAMIŞ

Diğer Linkler