Yazarlar: **Doktora Öğrencisi | Bolu Abant İzzet Baysal Üni., Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
***Doç. Dr. | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 28, Sayı:111, Yaz 2023, ss. 215-239.

Öz
Kadınların siyasal haklarını elde etmeleri için uzun yıllar süren bir mücadele vermeleri gerekmiştir. Bu mücadele demokrasiden kadın hareketlerine kadar uzanan çok boyutlu bir süreci içermektedir. Bu süreçte kadınların siyasal kazanımları artsa da siyasetin eril yapısı değişmemiştir. Özellikle demokrasinin temel taşlarından olan parlamentolarda kadınların görünürlüğü çok düşük seviyelerdedir. Bu da kadın meselesinin ve kadınla ilişkilendirilen konuların yeterince gündeme gelememesine neden olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bilhassa kadın parlamenterlerin, 21. ve 26. meclis dönemleri arasında; kadınla, kadınla ilişkilendirilen alanlarla ve sosyal konularla ilgili olarak verdikleri kanun tekliflerinin içerik analizi yapılmıştır. Kadın temsilinin niceliksel ve niteliksel ifadelerinin anlaşılması için önemli olan bu araştırmada; kadın vekillerin ilgili dönemler arasındaki sayısal artışlarının, ilgili konularda verilen kanun teklifleri üzerinden, parlamentoya yansıması incelenmiştir. Böylece, birçok yazına konu olan, kadın siyasetçilerin erkek meslektaşlarına göre fark yaratacak politikalar üretip üretmediği meselesinin anlaşılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın Temsili, Siyasal Katılım, Demokrasi, Kadın Parlamenterler, Kanun Teklifi.

Examination of Law Proposals Given by Women Parliamentarians in TGNA via Content Analysis Method
Abstract
Women had to fight for long years to achieve their political rights. This struggle involves a multi-dimensional process from democracy to women’s movements. In this process, although the political gains of women increased, the masculine structure of politics has not changed. Especially in parliaments, which are the cornerstones of democracy, the participation of women is very low. This, therefore, causes women’s issues and issues associated with women to be less discussed. In this study, especially women parliamentarians in the Turkish Grand National Assembly (TGNA), which is the legislative body of the State of the Republic of Turkey, between the 21st and 26th parliamentary terms; the content analysis of the law proposals they gave regarding women, and the areas associated with women and social issues was made. In this research where it is important for understanding the qualitative and quantitative expressions of the representation of women, the reflection of the numeral increase of the female parliamentarians between the related terms of the parliament was studied through the given law proposals on related topics. Accordingly, it is aimed to comprehend whether women, the subject of many studies, have produced policies that will make a difference compared to their male counterparts.

Keywords: Woman Representation, Political Participation, Democracy, Women Parliamentarians, Law Proposal.

Tamamını Oku

Diğer Linkler