Yazarlar: *Öğr. Gör. Dr. | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
**Dr. Öğr. Üyesi | Çankırı Karatekin Üni., İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 28, Sayı:111, Yaz 2023, ss. 63-92.

Öz
Uluslararası sistemde, devletlerin en büyük amacı varlıklarını devam ettirmek olmuş, bu nedenle tehdit algıları ve güvenlik anlayışları da bu çerçevede şekillenmiştir. Soğuk Savaş sonrası devlet güvenliğini öncelikli gören anlayış yerini insani güvenliği
öncelikli gören anlayışa bırakmıştır. Çin’de başlayan covid-19 salgını devlet güvenliği anlayışının yeniden öncelikli gündem maddesi olmasını pekiştirmiş ve bu doğrultuda politika üretilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada pandemi döneminin devletlerde otoriterleşmeyi arttırıp arttırmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılan bu çalışmada, bu soruya cevap verebilmek için demokratik ve anti-demokratik yönetim sistemlerine sahip olan ülkelerin pandemi
dönemindeki uygulamaları incelenmiş ve politika uygulamalarında farklılıklar olup olmadığına bakılmıştır. Sonuç olarak hem demokratik hem de anti-demokratik yönetimlerin pandemi döneminde önceliği devlet güvenliğine vererek, otoriterleşme eğilimi sergilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İnsani Güvenlik, Otoriterleşme, Covid-19, Demokrasi ve Otokrasi.

Humanitarian Security in the Period of Pandemic: Democratic and Anti-Democratic Governments
Abstract
In the international system, the ultimate goals of the states have been to maintain their existence, and therefore their perceptions of threat and security have been shaped within this framework. After the Cold War, the understanding that prioritizes state security has been replaced by an understanding that prioritizes humanitarian security. The covid-19 epidemic reinforced the understanding of state security to be a priority agenda again and lead to policy production in this direction. In this study, an answer is sought to the question of whether the pandemic period increased authoritarianism in states or not. The study uses qualitative research methods, in order to answer this question, the practices of countries with democratic and antidemocratic government systems during the pandemic period are examined and it is examined whether there are differences in policy practices. As a result, it has been recognized that both democratic and anti-democratic governments have tended to
become authoritarian by giving priority to state security during the pandemic period.

Keywords: Humanitarian Security, Authoritarianism, Covid-19, Democracy and Autocracy.

Diğer Linkler