Yazar: Dr. Öğr. Üyesi | Bursa Uludağ Üni., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 28, Sayı: 111, Yaz 2023, ss. 39-62.

Öz
Bu makale özel mülkiyetin yasal teorisi hakkındadır. Özel mülkiyet varlıklar üzerinde meşru yasal otorite veya devlet tarafından onaylanmış bir dizi haktır ve bu yönü ile varlıklar üzerindeki kontrol anlamına gelen sahiplikten farklılaşmaktadır. Mülkiyetin
gücünü devlet tarafından desteklenen ve uygulanan yasal sistemden alması onun yasal olarak inşa edildiği anlamına gelmektedir. Özel mülkiyetin yasal olarak inşasının iktisadi olarak iki önemli sonucu vardır. Birinci sonuç sermaye oluşumuna
etkisidir. Bu etki özel mülkiyetin teminat rolünden veya hukukun bazı varlıklara tanıdığı ayrıcalıklardan kaynaklanabilmektedir. İkincisi ise çeşitli kanallarla gelir ve servet eşitsizliğine neden olmasıdır. Sermaye oluşumu yoluyla iktisadi gelişmeye katkı sağlarken, aynı zamanda eşitsizliğe de neden olması ikincisini azaltmaya yönelik farklı politika gereksinimlerini ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Özel Mülkiyet, Özel Mülkiyet Hakları, Sahiplik, Devlet, Hukuk, Kurumlar, Eşitsizlik.

The Legal Theory of Private Property
Abstract
This paper is about the legal theory of private property. Private property is a set of rights on assets approved by the legitimate legal authority or state, and in this respect it differs from possession, which means control over assets. The fact that property derives its power from the legal system supported and enforced by the state means that it is legally constructed. The legal construction of private property has two important economic results. The first result is its effect on capital formation. This effect arises from the collateral role of private property or the privileges granted by law to certain assets. The second is that it causes income and wealth inequality through various channels. Contributing to economic development through capital formation, while also causing inequality, reveals different policy requirements to reduce the latter.

Keywords: Private Property, Private Property Rights, Possession, State, Law, Institutions, Inequality.

Diğer Linkler