Yazar: Öğr. Gör. Dr. | Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 28, Sayı:111, Yaz 2023, ss. 241-255.

Öz
Türkiye ve Rusya, tarihsel tecrübeleri ve konumlandıkları coğrafya itibariyle dünya üzerinde stratejik öneme sahip iki devlettir. Her iki devletin birbiriyle kurduğu ilişki hem bölge ülkeleri açısından hem de küre açısından dikkate değer bir boyuttadır. Zira Kafkasya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de yaşanacak gelişmelerde Türkiye’nin takındığı tavır tüm dünya açısından ne kadar önemliyse Rusya’nın Suriye ve Libya başta olmak üzere sahada yürüttüğü siyaset de o kadar önemli hale gelmiştir. Hem Rusya’nın hem de Türkiye’nin birbiri ile olan ilişkisini ve ilgili bölgelerde izlemiş oldukları siyaseti anlamak için Rusya ve Türkiye üzerine yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan Aleksandr Dugin’in görüşüne başvurulmuştur. Zira Dugin, Türkiye ve Rusya ile ilgili çalışmalarıyla ön plana çıkan önemli bir düşünürdür. Bu sebeple 2000 yılından sonra Türkiye ve Rusya ilişkilerine dair yapılan bu çalışma ile amaçlanan Türkiye’nin ve Rusya’nın yaklaşık son yirmi sene içerisinde nasıl bir ilişki içerisinde olduğu ve hayata geçirdikleri bölgesel hamlelerde nelerle karşılaştıklarını Dugin’in analizleriyle ele almaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye-Rusya İlişkileri, Dış politika, Çıkar ve Çatışma, Aleksandr Dugin.

Analysis of Turkey – Russia Relations in the Context of Interests and Conflicts
Abstract
Turkey and Russia are two strategically important states in the world due to their historical experiences and geographical locations. The relationship between the two states is remarkable both for the countries in the region and for the globe. As important as Turkey’s stance in the developments in the Caucasus, the Middle East and the Eastern Mediterranean is for the whole world, Russia’s policies in the field, especially in Syria and Libya, have become just as important. In order to understand both Russia’s and Turkey’s relationship with each other and the policies they have pursued in the relevant regions, the opinion of Aleksandr Dugin, who stands out with his studies on Russia and Turkey, was consulted. Dugin is an important thinker who stands out with his studies on Turkey and Russia. For this reason, the aim of this study on the relations between Turkey and Russia after 2000 is to analyze how Turkey and Russia have been in a relationship in the last twenty years and what they have faced in their regional moves with Dugin’s analysis.

Keywords: Turkey-Russia Relations, Foreign Policy, Interest and Conflict, Aleksandr Dugin.

Diğer Linkler