Yazar: Dr. Öğretim Üyesi | Yalova Üniversitesi, İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 28, Sayı:111, Yaz 2023, ss. 257-280.

Öz
Bir Uluslararası İlişkiler kuramı olarak liberalizmin en önemli savlarını Liberal/Demokratik Barış Tezleri (LDBT) oluşturmaktadır. LDBT, bugünkü uluslararası hukuk ve küresel organizasyonların da felsefi temelini oluşturur. LDBT üzerine yazan teorisyenler, yönetenlerin halka karşı sorumluluğunun daha fazla olduğu cumhuriyetçi anayasalara sahip yönetimlerin -ya da LDBT’nin modern yorumlarında demokrasilerin- savaşmak konusunda daha az istekli olduğunu, uluslararası hukuk ve kurumların güçlendiği bir dünyada devletlerin savaşa eğiliminin azalacağını ve serbest ticaret ile ulus-ötesi ilişkilerin artmasıyla savaşların son bulacağını varsayarlar. Bu çalışma spesifik olarak söz konusu üç önemli unsurdan biri olan serbest ticaret ve ulus-ötesi ilişkiler konusunun Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmada oynadığı role odaklanmaktadır. Çalışma Rusya-Ukrayna çatışmasını LDBT perspektifinden değerlendirirken Rusya’da faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin olası bir barış doğrultusunda oynayabilecekleri rolü irdeleme gayesindedir. Çalışmanın amacı ayrıca hükümetlerarası örgütlerin ve uluslararası hukukun savaşı önleyemediği bir uluslararası sistemde küreselleşmenin güçlendirdiği devlet dışı aktörlerden olan çok uluslu şirketlerin otoriter rejimleri müeyyidelendirmede olası etkisini normatif olarak değerlendirmek olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ebedi Barış, Küreselleşme, Çok Uluslu Şirketler, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Demokratik Barış.

Liberal/Democratic Peace, Russia-Ukraine War and Global Corporations
Abstract
Liberal/Democratic Peace Theories (LDPT) constitute one of the significant pillars of liberalism as an International Relations theory. LDBT can be seen as the philosophical basis of today’s international law and organisations. LDBT scholars make three key assumptions. First, republican governments that have constitutional duties to citizens—or in modern interpretations, democratic governments—are less likely to combat. Second, in the world where international law and institutions are developed, governments seem as less eager to fight. Third, increased transnational relations premised on free trade can diminish the possibility of wars. This study focuses upon the role of free trade and transnational relations in the war between Russia and Ukraine. In addition, the study highlights the role of multinational corporations in a possible peace. The study also aims to investigate the role of multinational corporations in sanctioning authoritarian regimes like Russia in the international arena where international law and inter-governmental organisations are unlikely to stop the war.

Keywords: Perpetual Peace, Globalisation, Multinational Corporations, Theories of International Relations, Democratic Peace.

Diğer Linkler