Satın Al Abone Ol

Editörden
MAKALELER /ARTICLES
John Stuart Mill’in Faydacılık Teorisinde “Ahlaki Yaptırım” Problemi
The Problem of “Moral Sanction” in John Stuart Mill’s Theory of Utilitarianism
Zeki Aktaş

Çağdaş Nedensellik Anlayışında İki Model: Yeni Humecu Görüş ve Yeni Aristotelesci Görüş
Two Models in The Contemporary Causality Approach: The Neo-Humean View and The Neo-Aristotelian View
Sercan Palavan

Vergi Politikası, Devletin Ekonomiye Müdahalesi ve Mülkiyet Hakları Bağlamında Uygarlıkların Yıkılışı: İbn Haldun’un Mukaddime’si Üzerine Bir Değerlendirme
Tax Policy, Government Intervention in the Economy and Dissolution of Civilizations in Terms of
Property Rights: An Evaluation of Ibn Khaldun’s Muqaddimah
İlyas Bayar

Cumhuriyet Dönemi Aktörlerinden Sadri Maksudi Arsal: Liberal Milliyetçi Tema
Sadri Maksudi Arsal, One of the Actors of the Republican Period: Liberal Nationalist Theme
Mustafa Demirci

Matbuat Kanunu’nun 50. Maddesi Odağında Türkiye’de Basın Özgürlüğü: Cumhuriyet Gazetesi Örneği (1945-1947)
Freedom of the Press Focusing on Press Law Article 50 in Turkey: The Case of the Cumhuriyet Newspaper (1945-1947)
Meltem Salimoğlu

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Politikaları ve Yeni Politika Önerileri
Preschool Education Policies and New Policy Suggestions in Turkey
Leyla Ulus & Murat Çetin

Youtube Kullanımının Gençler Üzerindeki Negatif Etkisi: Sosyal Medya Bağımlılığı
Negative Effect of Youtube Use on Youth: Social Media Addiction
Kevser Hülya Yurdakul

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ / BOOK REVIEW
Güç, İktidar ve Özgürlük İlişkisi Yönüyle Homo Academicus
Homo Academicus in Relationship to Power and Freedom
Selvet Çetin

Diğer Linkler