Satın Al

Editörden

MAKALELER / ARTICLES

“Bir Şey” İken “Her Şey” Olmak: Üniversitelerin Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Küresel Arasında “Evrensel” Kalma Çabaları
From Being “One Thing” to Being “Everything”: Efforts of the Universities to Keep “Universal” Among Local, Regional, National, and Global
Metin Uçar

Barış Çalışmalarında Sosyal Temsiller Kuramı: Gruplararası Farklılıklar ve Bağlamsal Etkiler
Social Representations Theory in Peace Studies: Intergroup Differences and Contextual Effects
Kübra Özkan Demir

Nicolai Hartmann’ın Yeni Ontoloji Perspektifinden Ahlâkî Özgürlük Yorumu ve Kant Eleştirisi
The Interpretation of Moral Freedom and a Critique of Kant from Nicolai Hartmann’s New Ontology Perspective
Ziya Yavuz

Kamusal Alanı Dijitalleşme Çerçevesinde Yeniden Okumak
Re-Reading Public Sphere Within the Frame of Digitalisation
Ceren Avcil

Irkçılığın Avrupa’daki Gelişimi ve Uluslararası Hukuka Etkisi: James Lorimer Örneği
Development of Racism in Europe and Its Effect on International Law: The Case of James Lorimer
Murat Saraçlı

Alman Anayasa Hukuku Sisteminde Dini Cemaatlerle Yapılan Din- Devlet Sözleşmeleri:
Religionsverfassungsrechtliche Staatsvertraege
Religion – State Contracts with the Religious Communities in the German Constitutional System:
Religionsverfassungsrechtliche Staatsvertraege

Muhterem Dilbirliği

Bir Türk Siyaseti Okuma Biçimi Olarak Gelenekçi Yaklaşım
Traditionalist Approach As A Way of Reading Turkish Political History
İbrahim Buldur

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı’da Gerçekleşen Askeri Müdahalelerin İngiliz ve Amerikan Gazetelerindeki Yansımaları
Military Interventions in the Ottoman Era from Tanzimat to the Republic and Its Reflections in the British-American Newspapers
Murat Özata

Turgut Özal Döneminde Türkiye’nin Ortadoğu Politikalarının Liberalizm Çerçevesinden İncelenmesi (1983-1993)
An Analysis on Turkey’s Middle East Policy during Turgut Özal Period within the Framework of Liberalism (1983-1993)
Ferhat Durmaz

From Farabi to Ibn Khaldun: The Perception of State in the Early Muslim Intellectual’s Writings
Farabi’den İbn Haldun’a: Erken Dönem Müslüman Entelektüellerin Yazılarında Devlet Algısı
Hafijur Rahman

Kırsalda Katılım Bankacılığı Algısı: Oltu Örneği
The Perception of Participation Banking in the Rural: The Example of Oltu Town
Serpil Sumer & Murat Dilmaç

Organizasyonel Sessizlik, Düşüş ve Ölüm
Organizational Silence, Decline and Death
Murat Şengöz

YORUM / COMMENTARY

Fikri Mülkiyetin Ürün İnovasyonu ve Pazar Şekillenmesi Üzerindeki Yıkıcı Etkileri
Disruptive Impacts of Intellectual Property on Product Innovation and Market Shaping
Burak Erkut

Diğer Linkler