Satın Al

Editörden

MAKALELER / ARTICLES

Sivil İtaatsizlik ve Hukuk
Civil Disobedience and Law
Ümit Müderrisoğlu

İki Özgürlük Anlayışı ve Thomas Hill Green’in Pozitif Özgürlüğe Etkisi
Two Concepts of Liberty and The Influence of Thomas Hill Green over Positive Liberty
Yavuz Selim Erfidan

Dobretsberger Dosyasına Bir Katkı: Avusturyalı Bir İktisatçının İktisadi ve Siyasi Çizgisi Üzerine
A Contribution to the Dobretsberger File: On the Economic and Political Perspective of an Austrian Economist
Mehmet Dinçaslan

Liberal Multiculturalism and Human Rights Discourse: The Contribution of Will Kymlicka
Liberal Çokkültürlülük ve İnsan Hakları Söylemi: Will Kymlicka’nın Katkısı
Ravza Altuntaş Çakır

Kemalizm’in Kadın Siyaseti: Unutma, Bastırma ve Araçsallaştırma
Women’s Politics of Kemalism: Forgetting, Suppression And Instrumentalization
Ömer Baykal

Hoşgörü ve Ayrımcılık Sarkacında Türkiye’de Roman Algısı: Çanakkale Örneği
The Roma Perception at the Pendulum of Tolerance And Discrimination in Turkey: The Case of Çanakkale
Fatma İlknur Akgül

The Downhill Trend in Commitment Mechanism of EU Competition Law: Empirical Evidence
AB Rekabet Hukuku Açısından Taahhüt Mekanizmalarının Kullanımında Düşüş Eğilimi: Ampirik Bulgular
Fatih Buğra Erdem

Özgürlüğün Çekiciliği: Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Turizm Talebine Hak ve Özgürlüklerin Etkisi
Attractiveness of Freedom: The Impact of Rights and Freedoms on International Tourism Demand to Turkey
Yahya Can Dura & Esin Kılıç

Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine İktisadi Bir Yaklaşım
An Economic Approach to Ömer Seyfettin’s Stories
Mustafa Türkmenoğlu & Sevgül Türkmenoğlu

The “New Turkey” Narrative and The Hegemonic Struggle of Justice and Development Party and Erdogan: A Gramscian Perspective (2002-2019)
“Yeni Türkiye” Söylemi ve AK Parti ile Erdoğan’ın Hegemonik Mücadelesi: Gramscian Bir Perspektif (2002-2019)
Fethi Ufuk Özışık

Terörizm ve Medya Çerçevelemesi Üzerine Bir Analiz: YPJ Örneği
An Analysis on Terrorism and Media Framing: the Case of YPJ
Oğuzhan Yanarışık

Diğer Linkler