Liberal Düşünce Sayı 99

14 Ekim 2020

Liberal Düşünce Sayı 99 Yıl 25 Yaz 2020

Satın Al

Editörden

MAKALELER / ARTICLES

Normatif Teori ve Türk Dış Politikası: Türkiye’nin Nükleer Silahsızlanma Politikasının Normatif Boyutu
Normative Theory and Turkish Foreign Policy: Normative Aspect of Turkey’s Nuclear Disarmament
Policy
Meryem Özgür & Meysune Yaşar

Sosyalist İktisadi Hesaplama Tartışması: Metodolojik Bir İnceleme
Socialist Economic Calculation Debate: A Methodological Review
Serdar Göcen

Bütçe Hakkının Cumhurbaşkanlığı Sistemindeki Görünümü ve Latin Amerika Ülkeleri ile Mukayesesi
The Appearance of Budget Right in The Presidential System of Turkey and Comparison with Latin
American Countries
Muhammet Durdu

Türkiye’de Partilerin Milliyetçilik ve Din Anlayışları
Understandings of Nationalism and Religion of Political Parties in Turkey
Harun Saygı & Cahit Aslan

Syrian Asylum Seekers and The Question of Living in Turkey or Returning to Their Home Country: Mardin Case
Mardin Örneğinde Suriyeli Sığınmacılar: Türkiye’de Kalmak ya da Geri Dönmek
Sibel Doğan & Faik Tanrıkulu

Syrian Refugees and Peaceful Coexistence: Dining Spaces as Contact Points
Suriyeli Sığınmacılar ve Barış içinde Birarada Yaşama: Temas Noktası Olarak Yeme İçme Mekânları
H. Bahadır Akın & Yılmaz Seçim & Şeyma Akın

Coğrafya Nedir?
What is Geography?
Münür Bilgili & Ali Osman Kocalar


Editörden

Çağdaş Türk şiirinin ikinci yeni akımının öncülerinden olan Turgut Uyar bugünlerde yaşadığımız sıkıntıları hissederek yazmış gibidir.

Herkesin

Bir umudu vardır,
Bir savaşı,
Bir kaybedişi,
Bir acısı,
Bir yalnızlığı,
Bir hüznü…
Çünkü herkesin bir gideni vardır,
İçinden bir türlü uğurlayamadığı…

Nitekim ölümcül virüsün neden olduğu parçalanmışlık duygusu zihinleri meşgul etmeye devam etmektedir. Ekonomik faaliyetler, işsizlik kaygısı, içerde kalma korkusu gibi olumsuz duyguları aşmak için umudu yükseltmek, yaşanmakta olan küresel pandemi tehdidiyle başa çıkmanın yolu olarak görünmektedir. Bu amaca matuf olmak üzere okumaya, anlamaya ve yazmaya devam ediyoruz. Yaşanan sorunların bundan ibaret olmadığı, insan hakları ihlallerinin yoğun olarak yaşanmaya devam ettiği bir dönemdeyiz.

Artık biliyoruz ki hak ihlâlleri, hukukun hiçe sayılması, mülkiyet haklarının ihlâli gibi sorunlar Doğu’ya has değil, Batı’nın da yaşadığı sıradan kötülük olarak karşımızda durmaktadır. ABD’de yaşanan George Floyd hadisesi hayat hakkının kolayca ve canlı olarak ihlâl edilebileceğini göstermiştir. Şüphesiz sonrasında ortaya konan tepkiler umudu diri tutmaktadır ancak bireyin maruz kalabildiği tehdidin büyüklüğünü de ifade etmektedir.

Pandeminin gölgesinde yaşanan tüm bu hadiseler, yapısal sorunlara işaret ettiği kadar bireysel hayatları da derinden etkilemekte, sosyal etkileşim için yeni formların ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Özellikle örgün eğitim konusunda yaşanan sorunlar global niteliği haiz, bireyleri, aileleri ve okul olgusunu yeniden yorumlamayı gerektirmektedir. Yüz yüze alınan tüm hizmetler bu bakımdan teknolojik imkânlar da kullanılarak yeni tarzda sunulmaktadır. Şüphesiz anılan yeni durum sorunlar kadar kolaylıklar da sunmaktadır.

Nitekim, sosyal bilimlerde önemli bir boşluğu dolduran Liberal Düşünce dergisinin mevcut sayısı zengin içeriğiyle fikir dünyasının dikkatine sunulmuştur.

Oldukça nitelikli ve çok boyutlu yazıların yer aldığı bu sayıda; göçten maliye politikalarına, siyasal düşünceden dış politikaya kadar geniş spektrumda bilimsel makaleler yer almaktadır. Küresel ölçekte olduğu kadar, Türkiye’de yaşanan sorunları, olayları ve gelişmeleri farklı açılardan değerlendiren yazıların yer aldığı bu sayı yeni ufuklara yol açabilecek niteliktedir.

Son yıllarda yaşanan ve yaşanması muhtemel siyasal, iktisadi ve sosyal sorunların temel bir sağlık sorunu gölgesinde yeniden yorumlanması gerektiği açık bir husus olarak durmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan gelişmelerin yarattığı sorunlar, yeni çözüm denemelerine de sahne olmaktadır. Bu çerçevede yaşanan ve zaman zaman Türkiye’yi de sıkıştıran çıkar çatışmaları, zorunlu göç, Akdeniz ve Ortadoğu’da ortaya çıkan yeni kriz ve imkânlar güç mücadelesi bağlamında salim değerlendirmeler gerektirmektedir.

Liberal Düşünce’nin mevcut sayısında yer alan yazılar, mezkûr sorun ve gelişmeleri daha iyi anlamak için imkân sunmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak yazılan ve önemli değerlendirmelerden sonra yayınlanması kabul gören bu yazıların bilimsel değeri oldukça yüksektir.

Bilginin üretilmesi, hizmetlerin sunulması, yaşanmakta olan çatışmaların yeniden değerlendirilmesi gibi hususlarda anlamlı duyarlılıkların ortaya çıktığı; olgudan değere ya da ahlâkî tutumun önemine yönelik olarak altı çizilen yenilenmekte olan perspektifin daha da gelişmesi ve kadim değerlerin hürriyeti esas alan bakışla yeniden yorumlanması umuduyla iyi okumalar diliyorum.

Alim Yılmaz
Editör