Yazar: Öğr. Gör. Dr. | Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 27, Sayı:106, Bahar 2022, ss. 97-116.

Öz
Bu çalışmada, Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar olduğu sürede dindarlaşma, deizm ve ateizm süreçlerine yönelik gerçekleşen gelişmeler, Bourdieu Sosyolojisi’nin temel kavramları çerçevesince ele alınmış ve bu süreçte Türkiye’nin
dindarlaştığı veya deistleştiğine yönelik bazı değerlendirmelerin ve medyada çıkan haberlerin aslen sosyal ve siyasal alanda farklı grupların kültürel iktidarı kazanmaya yönelik mücadele stratejileri olduğu belirtilmiştir. Bu mücadelelerin sonunda ise
muhafazakâr ve seküler grupların Türkiye’de hem siyasal hem de sosyal alanda tek taraflı kültürel bir zafer kazanabileceklerine dair ortaya koymuş oldukları kültürel politikaların Türkiye’nin iç siyasetinde kutuplaşmaya neden olduğu ve bir tarafın galip
geleceği bir zaferin yaşanamayacağı gerçeği belirtilmek istenmiştir. Çalışmada Cumhuriyet’in kuruluşu sonrasında yaşanan kültürel mücadelelerle, Ak Parti iktidarı sonrasındaki yaşanan gelişmelerin yanında deizm, dindarlaşma ve ateizm ile ilgili
bilimsel çalışmalar, medyadaki haberler ve araştırma şirketlerinin verileri, döküman analizi ile bir araya getirilmiş ve betimsel analiz tekniği ile de karşılaştırılarak sürece yönelik değerlendirilmelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dindarlaşma, Deizm, Ateizm, Habitus, Kültürel Mücadele.

Processes of Religiosity, Deism and Atheism in Cultural Struggles in the Social Sphere in Turkey
Abstract
This study discusses the developments regarding the processes of religiosity, deism, and atheism during the ruling of the Justice and Development Party in Turkey within the framework of the basic concepts of Bourdieu Sociology, and argues that some evaluations and the news in the media about Turkey’s becoming religious or deist in this process are, in fact, the struggle strategies of different groups in the social and political field to gain cultural power. This study argues that the cultural policies
put forward by conservative and secular groups that they can achieve a unilateral cultural victory both in the political and social arena in Turkey cause polarization in Turkey’s domestic politics and a victory cannot be experienced in which one side is
victorious at the end of these struggles. This study discusses the cultural struggles experienced after the establishment of the Republic and the developments after the AK Party government and brings together scientific studies, news in the media,
and data of research companies on deism, religiosity, and atheism, with document analysis. The process was evaluated by comparing the obtained data with the descriptive analysis technique.

Keywords: Religiosity, Deism, Atheism, Habitus, Cultural Struggle.

Tamamını Oku

Diğer Linkler