Yazar: Doç. Dr. | İstanbul Üni.-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi | İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Öz
21. yüzyıl, başlangıcından itibaren insanoğlunun geçirdiği üç büyük devrimden sonuncusu olan Bilgi Çağı’nın tüm dünyada etkilerini hissettirmeye başladığı bir dönemi de temsil etmektedir. Bu yeni döneme uyum/geçiş ihtiyacı eğitim politikalarının
ve özellikle de eğitimin önemini daha da altını çizmiş; Bilgi Çağı’nın gereklerine göre yeniden dizaynını zorunlu kılmıştır. Okul öncesi dönemin insan gelişiminin ve eğitiminin en önemli yılları olduğu her geçen gün yeni araştırmalarla ortaya çıkmış, ülkelerin okul öncesi eğitim politikalarına verdikleri önem her geçen gün artmıştır. Ancak bu gelişmelere rağmen Türkiye’de okul öncesi eğitimde bütüncül ve etkili politikaların geliştirilmesi mümkün olmamıştır. Bu çalışmada, eğitimin ilk ve en önemli
basamağı olan okul öncesi eğitimin Türkiye’deki durumu geçmişten günümüze incelenerek, yeni çağın da gerekleri ışığında politika önerilerine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim, Eğitim Politikaları, Bilgi Çağı.

Preschool Education Policies and New Policy Suggestions in Turkey 
Abstract
The 21st century represents as well as a period in which the Information Age, the last of the three great revolutions that mankind has undergone, began to make its effects felt all over the world. The need for adaptation/transition to this new period
has underlined the importance of education policies, and particularly of education; and made it necessary to redesign education according to the requirements of the Information Age. It has emerged with new researches that the pre-school period is the most important years of human development and education, and the importance given to the pre-school education policies of the countries has increased day by day. However, despite these developments, it has not been possible to develop holistic and effective policies in pre-school education in Turkey. In this study, the situation of pre-school education, which is the first and most important step of education, in Turkey will be examined from past to present, and policy recommendations will be made in the light of the requirements of the new age.

Keywords: Preschool Education in Turkey, Education Policies, Information Age.

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 27, Sayı:107, Yaz 2022, ss. 129-165

Tamamını Oku

Diğer Linkler