Yazar: Öğr. Gör. | Ardahan Üniversitesi Adalet MYO
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 27, Sayı:105, Kış 2022, ss. 181-200.

Öz
Mülkiyet hakkı, malike mülkünü dilediği gibi kullanma, semerelerinden yararlanma ve mülkü üzerinde tasarrufta bulunma imkânı vermektedir. Mülkiyet, salt maddi anlamda sahip olunanları değil; fikir, kanaat, dinî görüş gibi birçok hürriyet alanlarını da kapsamaktadır. Anayasamızın 35. maddesinde herkesin mülkiyet ve miras bırakma hakkına sahip olduğu ve bu hakkın sınırlama ölçütü olarak ancak kamu yararı ve toplum çıkarı söz konusu olduğunda kısıtlanabileceği ifade edilmektedir. Ancak kanun metninde geçen ‘kamu yararı’ kavramı ideolojik manipülasyonlara elverişli bir zemin sunmakta ve oldukça geniş yorumlanarak birtakım mülkiyet hakkı ihlallerine yol açmaktadır. Bu çalışmada öncelikle mülkiyet hakkının felsefi ve teorik dayanaklarına temas edilmiş, sonrasında da Türk Hukuk sistemindeki mülkiyet hakkı konu, kapsam, sınırlar ve ihlaller perspektifinde ve Varlık Vergisi örneği özelinde ele alınmıştır. Çalışmanın amacı hukukun yasal bir soygun aracı haline getirilerek şahsî mülkiyetin kamuya geçirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini ortaya koymaktır. Bu aşamada geniş çapta bir literatür taraması yapılmış, birincil ve ikincil kaynaklar çerçevesinde nicel ve nitel verilerden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet Hakkı, Kamu Yararı, Mülkiyet Hakkı İhlalleri, Yasal Soygun, Varlık Vergisi.

Property Rights and Violations in Turkey: The Wealth Tax Case
Abstract
The right to property gives the owner the opportunity to use his/her property as he/she wishes, to benefit from the results and to make saving on her/his property. Property is not just material possessions; It also covers many areas of freedom such as ideas, opinions and religious views. Article 35th of our Constitution states that everyone has the right of property and inheritance, and that this right can only be restricted when the public interest and social interest are in question as a limitation criterion. However, the concept of ‘public interest’ in the text of the law provides a suitable ground for ideological manipulations and is interpreted broadly, leading to some property rights violations. In this study, first of all, the philosophical
and theoretical origins of the property right were touched on, and then the property right in the Turkish legal system was discussed in the perspective of the subject, scope, limits and violations, and on the axis of the example of Wealth Tax. The aim of the study is to reveal that the law has an important role in the transfer of personal property to the public by making it a legal means of robbery. At this stage, a large-scale literature review was made, and quantitative and qualitative data were used within the framework of primary and secondary sources.

Keywords: Right, Public Good, Violations of Property Rights, Legal Robbery, Wealth Tax.

Diğer Linkler