Yazar: Doktora Öğrencisi | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi SBKY ABD | Sevda.cevik@hbv.edu.tr.
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 27, Sayı:105, Kış 2022, ss. 177-180.
Yılmaz Çolak, Türkiye’de Kültürel İktidarın Kuruluşu 1923-1945, Liberte Yayınları, Ankara, 2017, 271 sayfa, ISBN: 978-605-9823-19-7

Siyasal hayatı anlamak, olayları derinlemesine incelemek için kültür, önemli bir değerlendirme sahasıdır. Türkiye siyasetini değerlendirmek ve olayları geriye dönük olarak okumak için bir dönem seçmek gerektiğinde karşımıza Cumhuriyet’in kuruluş yılları çıkmaktadır. 1990’lı yıllarda yükselen kimlik siyaseti ve hayat tarzı değerlendirmelerini anlamanın yolunun ancak Cumhuriyet’in kuruluş döneminde gerçekleşen devlet-kültür bağlamının anlaşılması ile aydınlanacağını öne süren yazar, eserini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi’nde savunduğu doktora tezi üzerinden kaleme almıştır.

Yazar Yılmaz Çolak, sosyoloji lisans mezunu olup, ardından siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Göç, vatandaşlık, milliyetçilik, kimlik konuları üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Bu bağlamda ele alınacak eser, bugün bile hâle üzerinde tartışmaları devam eden devlet-kültür ilişkisi, devletin kimlik inşası gibi konulara odaklanması, ayrıca dönem analizi
yapılması bakımından incelemek amacıyla tercih edilmiştir.

Sekiz bölümden oluşan eserin üzerinde durduğu ana başlıklar şöyledir: Osmanlı Modernleşmesi: Toplum Tahayyülünün Dönüşümü, İttihat ve Terakki: Yeni Toplum Yaratma Fikri, Kemalist Siyasal İktidarın Şekillenmesinde Medeniyet ve Kültür, Kemalist Kültürel İktidarın Şekillenmesi: Hukuki ve Kurumsal Altyapı, Yeni Anlam Dünyası Arayışı: Dil Politikaları, Yeni Hafıza: Kemalist tarih Yazımı ve Kültür Üretimi, Kültürü yaygınlaştırma: İnönü Dönemi (1938-1945), Modern Zamanlarda Devlet-Kültür İlişkisi.

Diğer Linkler