Yazar: Doç. Dr. | Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 98, Bahar 2020, ss. 19-34.

Öz
Batı muhafazakârlığı Fransız Devrimi ve Endüstri Devrimi’ne tepkiden doğmuştur. Elinizdeki metin devrim, demokrasi ve endüstriyalizm söz konusu olduğunda Türk muhafazakârları ve Batı muhafazakârları arasında görülen bazı tavır farklılıklarına sosyolojik olarak odaklanmayı amaçlamaktadır. Türk muhafazakârları Türkiye’deki demokratik ve endüstriyel hamleleri savunur ve demokrasi avantajını sosyal ve politik pozisyonlarını çevreden merkeze doğru değiştirmek için pragmatik bir şekilde kullanırken Batı’daki muhafazakârlar demokrasi ve endüstriyalizmi sert bir şekilde eleştirmişlerdir. Bu makalede muhafazakârların çalışmalarında merkezi konular olarak ele alınan demokrasi ve muhafazakârlık arasındaki ilişki ve Batı muhafazakârlarının endüstriyalizm ile teknoloji hakkındaki görüşleri ele alınmaktadır. Son olarak Türk muhafazakârlarının Kemalist devrime olan tepkileri, gelenek savunuları ve demokratik imparatorluğa dair fikirleri kısaca değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Muhafazakârlık, Devrim, Demokrasi, Endüstriyalizm, Demokratik İmparatorluk.

The Trial of the Turkish Conservative with Revolutionary Practice: From Empire to Democratic Empire

Abstract
Western conservatism emerged as a reaction to the French Revolution and the Industrial Revolution. The aim of the present paper is to focus sociologically on some of the dissimilarities between attitudes of the Turkish Conservatives and the Western conservatives towards revolution, democracy and industrialism. The Turkish conservatives have defended democratic and industrial moves in Turkey and they have used the advance of democracy to shift their social and political position from periphery to center while the Western conservatives have criticized democracy and industrialism harshly. In this article some themes that have been central of conservatives’ works such as the relationship between democracy and conservatism, and Western conservatives’ ideas on industrialism and technology have been handled. Finally Turkish conservatives’ reaction to Kemalist revolution, their defence of classical Islamic tradition and their idea of democratic empire are evaluated.

Keywords: Conservatism, Revolution, Democracy, Industrialism, Democratic Empire.

Diğer Linkler