Yazar: Avukat, Yüksek Lisans Öğr. | Ankara Yıldırım Beyazıt Üni., Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 27, Sayı:105, Kış 2022, ss. 223-236.

Öz
Anayasa hukuku açısından temel hakların sınırlandırılması ve durdurulması belirli şartlar altında mümkündür. Sınırlandırma ve durdurma birbirinden ayrı kavramlardır; şartları ile sonuçları da farklılık arz etmektedir. Mülkiyet hakkının sınırlandırılması sıklıkla ele alınmakla birlikte mülkiyet hakkının kullanımının durdurulması çok fazla gündeme getirilmemiş bir konudur. Zira temel hakların durdurulması için olağanüstü bir halin varlığı gereklidir. Olağanüstü hal hayatın olağan akışında sık rastlanılan bir durum değildir. Ancak gerçekleşmesi mümkün bir haldir. Bu sebeple makalede mülkiyet hakkının durdurulması ele alınacaktır. Tercih edilen yöntem literatür taraması ve kanun maddelerinin derlemesi şeklindedir. Makale içeriğinde konuya ilişkin makale ve tezlerle birlikte Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından yararlanılacaktır.

Makale kapsamında öncelikle temel hakların sınırlandırılması ve durdurulması müesseseleri ele alınacaktır. Bu şekilde her iki müessesenin mahiyeti açıklanarak farklılıklarının daha iyi kavranması amaçlanmaktadır. Ardından mülkiyet hakkı ve kapsamı
ele alınacak olup son olarak mülkiyet hakkının durdurulması kavramına değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Anayasa Hukuku, Mülkiyet Hakkı, Mülkiyet Hakkının Kullanımının Durdurulması.

Suspension of the Use of Property Right in Turkish Constitutional Law
Abstract
In terms of constitutional law, restriction and suspension of fundamental rights is possible under certain conditions. Restriction and suspension are separate concepts; conditions and results differ. Although the restriction of the property right
is frequently discussed, suspension of the use of the property right is an issue that has not been brought up much since a state of emergency is necessary for the suspension of fundamental rights. The state of emergency is not a common situation in the ordinary course of life. However, it is possible to happen. For this reason, the article will deal with the suspension of the right to property. The preferred method is literature review and compilation of law articles. In the content of the article, the decisions of the Constitutional Court and the European Court of Human Rights will be used, together with the articles and theses on the subject.

Within the scope of the article, first of all, the limitation and suspension of fundamental rights will be discussed. In this way, it is aimed to better understand the differences by explaining the nature of both institutions. Then, the right of ownership and its scope will be discussed, and finally, the concept of stopping the right of ownership will be mentioned.

Keywords: Constitutional Law, Property Right, Suspension of the Use of Property Right.

Diğer Linkler