Yazar: Dr. Öğr. Üyesi | Muş Alparslan Üni., Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 100, Güz 2020, ss. 69-90.

Öz

Toplumsal bütünleşme son dönemde toplumların en çok ihtiyaç duyduğu dolayısıyla hükümetlerin de kendisine dair ciddi uğraşlar içinde olduğu bir husustur. Bu bağlamda, özellikle modern dönemde çeşitli nedenlerle oluşmuş çokkültürlü yapı devletler için en önemli sorunmuş gibi durmaktadır. Toplumsal bütünleşmeyi sağlamak adına farklı toplulukları ortak norm ve değerler çerçevesinde; ortak bir amaçta buluşturmak, devletlerin en önemli görevi haline gelmiştir. Son dönemde sıklıkla gündeme gelen iki teorinin bu anlamda ilgi çektiği söylenebilir: Sosyal sermaye ve çokkültürcülük. Her iki teorinin de farklı kültürlerin bütünleşmesine dair pek çok ortak noktada buluştuklarını söylemek mümkündür. Bu nedenle bu çalışmada “Çağdaş liberal ve sosyal demokrat eşitlikçilik anlayışı çerçevesinde doğan çokkültürcülük bağlamında çoğulcu davranan ve birlikte yaşama kültürünün iyi örneğini sergileyen devletler sosyal sermayenin güçlü olduğu ülkeler midir?” ya da “Sosyal sermayesi güçlü olan ülkeler çokkültürcü bir politika mı izlemektedir?” sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak ayrıştırma, ötekileştirme ve ırkçılığın olmadığı güven ve huzurun olduğu topluluklarda, sosyal sermaye ve çokkültürcülüğün korelasyonunu anlamak üzere bazı yorum ve çıkarımlarda bulunulacaktır.

Anahtar Kelimler: Toplumsal Bütünleşme, Çokkültürcülük, Sosyal Sermaye.

Social Capital and Multiculturalism in the Context of Social Integration

Abstract

Social integration is an issue which societies have needed most and thus governments have dealt with seriously in recent times. In this context, the multicultural structure, which was created for various reasons especially in the modern period, seems to be the most important problem for the states. It has become the most important duty of the states to bring different communities together for a common purpose within the framework of common norms and values in order to ensure social integration. It can be said that two theories that have come to the fore a  lot recently draw attention in this sense: Social capital and multiculturalism. It is possible to say that both theories meet at many common points regarding the integration of different cultures. Therefore, in this study, answers are sought for the following questions: “Are the states which act in a pluralistic way in the context of multiculturalism arising within the framework of contemporary liberal and social democratic egalitarianism and which set good examples of cultures of coexistence, the countries where social capital is strong as well?” or “Do countries with strong social capital follow a multicultural policy?” As a result, comments and inferences will be made to understand the correlation of social capital and multiculturalism in the communities where there is no segregation, marginalization and racism but trust and peace.

Keywords: Social Integration, Multiculturalism, Social Capital.

Diğer Linkler