Yazar: Postdoctoral Fellow | University of Cologne, Faculty of Management, Economics and Social Sciences, Cologne Center for Comparative Politics
Liberal Düşünce, Year: 28, Issue: 112, Fall 2023, pp. 135-158.

Abstract
The agenda for the fight against corruption has become a prominent part of the relationships of international organizations with nation-states. This article analyses the fight against corruption as a vital topic in Turkey’s bid for European Union (EU) membership. It also assesses the EU’s approach and framework for the candidate countries. For this purpose, qualitative document analysis is carried out on 80 EU documents on Turkey for the years between 1998 and 2021, based on process tracing. The analysis demonstrates that corruption is a persistent issue in Turkey across multiple fields. Progress is still slow, and Turkey is far from fulfilling the membership requirements for the fight against corruption. The EU has advocated for political will and a new strategy to address corruption in Turkey, focusing on institutional capacity and governance, international commitments, the fight against clientelism and political corruption, and the independence of the judiciary.

Keywords: European Union, Turkey, Corruption, Fight against Corruption, Document Analysis.

Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinde Yolsuzlukla Mücadele
Öz
Yolsuzlukla mücadele gündemi, uluslararası örgütlerin ulus-devletlerle olan ilişkilerinin belirgin bir parçası haline gelmiştir. Bu makale, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği kapsamında kritik önem taşıyan yolsuzlukla mücadelesini analiz etmektedir. Ayrıca AB’nin aday ülkelere yönelik çerçevesi ve konuya yaklaşımı değerlendirilmektedir. Bu amaçla Türkiye ile ilgili 1998-2021 yılları arasındaki 80 AB belgesi üzerinde, süreç analizine dayalı nitel doküman analizi yapılmıştır. Analiz, yolsuzluğun Türkiye’de kalıcı bir sorun olarak birçok alanda yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. İlerleme hâlâ yavaş ve Türkiye yolsuzlukla mücadelede üyelik gerekliliklerini yerine getirmekten çok uzaktadır. AB, kurumsal kapasite ve yönetişim, uluslararası taahhütler, kayırmacılığa ve siyasi yolsuzluğa karşı mücadele ve yargı bağımsızlığına odaklanarak Türkiye’de yolsuzlukla mücadele için siyasi iradeye ve yeni bir stratejiye işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Türkiye, Yolsuzluk, Yolsuzlukla Mücadele, Doküman Analizi.

Tamamını Oku

Diğer Linkler