Yazar: *Arş. Gör. | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü
**Prof. Dr. | İstanbul Medeniyet Üni., Siyasal Bilgiler Fakültesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı:104, Güz 2021, ss.127-144.

Abstract
The present concept of an ombudsman was first adopted in Sweden in 1809. The ombudsman was successfully implemented in Sweden after WWII due to the inadequacies of traditional control mechanisms in regulating the administration. First and foremost, fundamental information on the ombudsman institution is provided in this paper. The article aims to compare the effectiveness of the ombudsman institution (Public Auditorship Institution) in Turkey to that of the national ombudsmen
in England and France. The annual reports of the Public Auditorship Institution and the national ombudsmen in England and France were examined in this perspective. The effectiveness of the Public Auditorship Institution has grown in comparison
to prior years, according to the tests; nonetheless, this increase was not at a suitable level when compared to the national ombudsmen in England and France.

Keywords: Ombudsman, Public Auditorship Institution, National Ombudsman of England, National Ombudsman of France.

Türkiye’deki Kamu Denetim Kurumu’nun (Ombudsman) Etkinliği ve İngiltere ve Fransa Ulusal Ombudsmanı ile Karşılaştırılması
Öz
Ombudsman, modern anlamda ilk kez 1809 yılında İsveç’te uygulanmaya başlanmıştır. İsveç’te başarılı bir şekilde uygulanması ve geleneksel denetim mekanizmalarının idareyi denetlemede yetersiz kalması ombudsmanın özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada hızla yayılmasında etkili olmuştur. Mevcut çalışmada öncelikle ombudsman kurumu hakkında temel bilgiler verilmiştir. Çalışmanın amacı İngiltere ve Fransa ombudsmanları ile karşılaştırma yaparak Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu’nun etkinliğini analiz etmektir. Bu bağlamda Kamu Denetçiliği Kurumu ile İngiltere ve Fransa ombudsmanlarının yıllık raporları incelenerek analizler yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda Kamu Denetçiliği Kurumu’nun önceki yıllara oranla etkinliğinin arttığı; ancak bu artışın seçili ülke ombudsmanlarına göre yeterli düzeyde olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Denetçiliği Kurumu, Ombudsman, İngiltere Ulusal Ombudsmanı, Fransa Ulusal Ombudsmanı.

Diğer Linkler