Yazar: Arş. Gör. | İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama ABD.
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 27, Sayı:108, Güz 2022, ss. 45-62.

Öz
18. yüzyılda başta Vauban ve Quesnay olmak üzere fizyokrat düşünürler tarafından ortaya atılan tek vergi sistemi görüşü, o günden bu yana literatürde sıklıkla tartışılan bir konu olmuştur. Bu görüş en basit ifadeyle bir ülkenin ekonomisinde tek bir
kaynak, konu yahut mal üzerinden alınan tek bir verginin bulunması gerektiğini ifade etmektedir. Tarihsel gelişim sürecinde ortaya çıkan arazinin; arazideki değer artışının; sermayenin; enerjinin; hammaddenin ve son olarak gelirin esas alındığı görüş
olmak üzere toplam altı farklı tek vergi sistemi görüşü bulunmaktadır. Bu tek vergi sistemi görüşlerinin her birisi, uygulanacak tek vergi için farklı kaynaklar önermiş ve bunun gerekçelerini belirtmiştir. İşte bu çalışmada hem tek vergi sistemi ve söz
konusu bu altı türü açıklanmış hem de tek vergi sistemine ve bu altı görüşe yönelik eleştiriler belirtilmiştir. Ek olarak tek vergi sisteminin çok vergili sistem ile karşılaştırmalı bir değerlendirmesi de çalışmada yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tek Vergi Sistemi, Çok Vergili Sistem, Fizyokrasi.

Single Tax System in Historical Process: Evaluation by Types
Abstract
The view of single tax system is put forward by physiocratic thinkers, especially by Vauban and Quesnay, in the 18th century. It has been a frequently discussed topic in the literature since then. In the simplest terms, this view states that there should be
a single tax levied on a single source, subject or goods in the economy of a country. There are totally six different views on single tax systems; based on land; increase in the value of land; capital; energy; first goods (raw material) and income. Each of
these views on the single tax system proposed different sources for the single tax to be applied and stated the reasons for this. Here, in this study, both the single tax system and these six types are explained, and criticisms are stated. In addition, a comparative assessment of the single tax system with the multi-tax system is also included in the study.

Keywords: Single Tax System, Multi-Tax System, Physiocracy.

Tamamını Oku

Diğer Linkler