Yazar: *Prof. Dr. | Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi
**Dr. Öğr. Üy. | Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi
***Öğr. Gör. | Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yabancı Diller Y.O.

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 99, Yaz 2020, ss. 125-144.

Abstract
Due to the civil war in Syria, Turkey has experienced a flow of refugees affecting many regions within the country since 2011. Konya -as one of the major cities in the countryreceived more than one hundred thousand people, thus being one of the big cities confronted with problems related to immigration. This study is based on the idea that the prejudice and negative attitudes can be reduced by increasing contact points among refugees and locals. With the assertion that along with routine daily relationships, places for dining -which are one of the first entrepreneurial initials of refugees- are ideal places for contact for these groups. A survey was carried out in Konya with 423 locals and four interviews were conducted with Syrian restaurant owners. The results of MANOVA show that besides having any type of contact, visitors of the restaurants run by foreigners have less negative perceptions towards Syrian refugees.

Keywords: Contact, Syrian Refugees, Prejudice, Konya, Migrant restaurants, Immigration.

Suriyeli Sığınmacılar ve Barış içinde Birarada Yaşama: Temas Noktası Olarak Yeme İçme Mekânları

Öz
Suriye’deki iç savaş sebebiyle, 2011 yılından bu yana Türkiye pek çok bölgesini etkileyen bir sığınmacı akımıyla karşı karşıyadır. Ülkenin büyük şehirlerinden biri olan Konya yüz binin üzerinde sığınmacı gelişiyle uzun zamandır göçten kaynaklanan problemlerle yüzleşmektedir. Bu çalışma, zaruri göçle ülkeye gelenlere karşı sergilenen önyargı ve olumsuz tutumların, sığınmacılarla yerel halk arasındaki temas noktalarının arttırılmasıyla azalacağı fikri üzerine kurgulanmıştır. Günlük rutin ilişkiler yanında, çeşitli ülkelerden sığınmacıların genelde ilk ticari girişimleri olan yeme içme mekanlarının, bu çalışmada tatlıcı ve lokantaların, gruplar arasında temas için ideal noktalar olduğu düşünülmektedir. Konya’da -bir proje kapsamında- bu
konuda yerel halktan 423 kişi ile bir anket gerçekleştirilmiş, ayrıca dört Suriyeli yeme içme mekanı sahibiyle de temas ve Türklerin ilgisi üzerine mülakatlar yapılmıştır. Araştırmada temel olarak nicel verilerin temasa ilişkin sorularda farklılık gösterip göstermediği varyans analizi kullanılarak anlaşılmaya çalışılmıştır. MANOVA sonuçları genel olarak temasın ötesinde,
yabancıların işlettiği mekânları ziyaret edenlerin Suriyelilere karşı daha düşük olumsuz algıya sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Temas, Suriyeli Sığınmacılar, Önyargı, Konya, Göçmen lokantaları, Göç.

Diğer Linkler