Yazarlar: Doç. Dr. Hamza Bahadır Eser | Süleyman Demirel Üniversitesi
Mehmet Recai Uygur, Doktora Öğrencisi | Anadolu Üniversitesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 95, Yaz 2019, ss. 131-162.
Öz
Çalışmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Suriyeli göçmenlere yönelik olarak algılanan tehdit ile sosyal mesafe düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmanın temel varsayımı katılımcıların cinsiyeti, etnik ve siyasal kimlikleri gibi demografik değişkenler ile yine katılımcıların yakın çevrelerindeki Suriyeli göçmen yoğunluğu, kendilerini ifade ettikleri dini, etnik ve siyasal kimliklerinin, Suriyeli göçmenlere yönelik olarak geliştirdikleri tutumlar üzerinde etkili olduğudur. Gruplar arası tutumların şekillenmesinde etkili olan değişkenlerin anlaşılmasına yönelik bir ön hazırlık olması açısından çalışmada öncelikle göç, mülteci, önyargı, kalıp yargı, olumsuz kalıp yargı, gruplar arası kaygı gibi kavramlar ile bütünleşik tehdit ve sosyal mesafe kuramlarından kısaca bahsedilmiştir. Çalışmanın odak noktası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere yönelik geliştirdikleri tutumlardır. Bu bağlamda çalışma uzayı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri seçilerek, 1209 öğrenci ile yüz yüze anket yapılmıştır. Çalışmada kadınlar ve erkeklerin Suriyelilere yönelik tehdit algıları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Katılımcıların etnik kimliklerine göre Suriyelilere yönelik algıladıkları sosyal mesafe arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler: Göç, Mülteci, Tehdit, Sosyal Mesafe, Önyargı.

The Study of Attitudes towards Syrian Immigrants within Integrated Theories of Threat and Social Distance: Case of Suleyman Demirel University

Abstract
The aim of the study is to examine the perceived threat together with social distance towards the Syrian immigrants in accordance with the attitudes of Turkish citizens. The basic assumption of the study is that, the demographic variables like the gender, ethnic and political identities of participants and the socio-economic variables like the overpopulation of the Syrian immigrants who live in their territories and their religious, ethnic, ideological and politcal identities have effects on their attitudes towards the Syrian immigrants. In order to understand the variables which are effective in shaping inter-group attitudes, the study briefly deals with concepts such as immigration, refugee, prejudice, stereotypes, negative stereotypes, intergroup anxiety and theories of threat and social distance. The focus of the study are the attitudes which are developed by citizens of the Republic of Turkey towards the Syrians who are under temporary protection. In this context students of Süleyman Demirel University were selected as the space of the study and the survey had been made face to face with 1209 students. There is no significant difference between threat perceptions of women and men in the study. However, there is significant difference between social distance perceptions of participants according to their ethnic identities.

Keywords:
 Migration, Refugee, Threat, Social Distance, Prejudice.

Diğer Linkler