Yazar: Arş. Görevlisi | Uludağ Üniversitesi, İktisat Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 97, Kış 2020, ss. 227-248.

Öz
Yeni Kurumsal İktisat Okulunun etkisi ile değişime uğrayan neoliberal kalkınma anlayışında yönetişimin önemine sıklıkla vurgu yapılır. Post Washington mutabakatı sonrası kalkınma yazınında kendine giderek daha fazla yer bulan yönetişim kavramı, devlet, piyasa ve sivil toplumun karşılıklı uyum içinde hareket etmesi anlamını taşır. Yönetişim kavramının dayandığı üç sacayağından biri olan sivil toplum bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı sivil toplumu iktisadi
bağlamda analiz etmek ve bilhassa kalkınma açısından üstlendiği rolü değerlendirmektir. Bu doğrultuda çalışmanın literatüre katkısı sivil toplum kalkınma ilişkisine Yeni Kurumsal İktisat Okulu perspektifinden bakmak ve birer kalkınma kurumu olarak
değerlendirilen STK’ların temsil güçlerinde ve strateji geliştirme davranışlarında meydana gelen değişimleri ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Ekonomisi, Post Washington Mutabakatı, Yönetişim, Sivil Toplum, STK’lar.

Civil Society, Governance and Development

Abstract
The importance of governance is frequently emphasized in the understanding of neoliberal development, which has been altered by the effect of the New Institutional School of Economics. The concept of governance, which has found itself more
and more in the literature of development after the Post Washington agreement, means that the state, market and civil society act in harmony. Civil society, one of the three pillars on which the concept of governance is based, constitutes the focus of this study. The aim of the study is to analyze civil society in an economic context and to evaluate its role especially in terms of development. Accordingly, the contribution of the study to the literature is to look at the relationship between civil society and development from the perspective of the New Institutional School of Economics and to reveal changes in the representational powers and behaviors in strategy development of NGOs, which are considered as development institutions.

Keywords: Development Economics, Post Washington Consensus, Governance, Civil Society, NGO’s.

Diğer Linkler