Yazar: YÖK 100/2000 Doktora Burslu Öğrencisi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Sosyoloji Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 28, Sayı:110, Bahar 2023, ss. 207-224.

Öz
İdari yapıların büyümesi ve karmaşıklaşması neticesinde oluşan bir örgütlenme şekli olan bürokrasi birden fazla alanda kendine has nitelikleri ihtiva eden bir olgudur. Bireylerin gündelik yaşamsal faaliyetleri içerisinde karşı karşıya gelmiş oldukları
bürokratik unsurların, geniş anlamsal bağlara olan sahiplikleri neticesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte sinema filmlerinin sağlamış olduğu zengin anlatı olanaklarının da bürokrasi kavramının değerlendirilmesinde kullanmanın
sıkça karşılaşılan bir yaklaşım olmaması durumu söz konusudur. Bu bağlamda, çalışmada Sinan Çetin’in Kâğıt filmi üzerinden bürokrasi incelemesi yapılmıştır. Bu film üzerinden inceleme yapılmasının nedeni ise Sinan Çetin’in filmlerinde kullanmış
olduğu otoriterlik karşısındaki birey ve bireysel özgürlük temalarının da filmdeki yoğun varlığının görünürlüğüdür. Kâğıt filmi özelinde bürokrasi incelemesinin yapıldığı bu çalışmada dramaturjik analiz yöntemi kullanılarak ‘büropatolojik unsurlar’ ve
‘bürokratik sorunlar’ bileşenleri üretilerek bulguların değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kâğıt Filmi, Bürokrasi, Memurluk, Büro-Patoloji, Bürokratizm.

A Review of The Concept of Bureaucracy Through Sinan Cetin’s Paper (Kâğıt) Movie
Abstract
Bureaucracy, which is a form of organization formed as a result of the growth and complexity of administrative structures, is a phenomenon that contains its own characteristics in more than one field. The bureaucratic elements that individuals encounter in their daily life activities should be evaluated as a result of their ownership of broad semantic ties. However, it is not a common approach to use the rich narrative possibilities provided by movies in the evaluation of the concept of bureaucracy. In
this context, in the study; A bureaucracy review has been made on Sinan Çetin’s film Paper. The reason for examining this movie is the visibility of the intense presence of the themes of individual and individual freedom against authoritarianism, which Sinan Çetin used in his films. In this study, in which the bureaucracy analysis was made specifically for the Paper movie, the “bureaupathological elements” and “bureaucratic problems” components were produced by using the dramaturgical
analysis method and the findings were evaluated.

Keywords: Paper (Kâğıt) Movie, Bureaucracy, Public Sevice, Bureau-pathology, Bureaucratism.

Tamamını Oku

Diğer Linkler