Yazar: Dr. | aysegulozerdem@gmail.com
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı:104, Güz 2021, ss.145-162.

Öz
Giderek dijitalleşen ve klasik savaş tekniklerinin yanı sıra kurallarından uzaklaşan günümüz dünyasında, teknolojinin askerî bağlamda kullanımına yönelik etik analizler ve sorgulamalar teknolojinin kullanım hızının oldukça gerisinde kalmaktadır.
Silahlı insansız hava araçlarının kullanımı son yıllarda katlanarak artmıştır ve bu eğilimin öngörülebilir gelecekte de devam etmesi muhtemeldir. Ancak bu artan kullanımla birlikte özellikle yapay zekâlı hava araçlarının kullanımının etik boyutlarına
yönelik tartışmalar da hız kazanmıştır ve yapay zekâ destekli SİHA’ların etik kullanımları tartışmaya muhtaç konulardan biridir. Çalışmada yapay zekâ destekli insansız hava araçlarının askerî alanda kullanılmasından kaynaklanan etik sorunsallar
incelenmiştir. Adil savaş teorisi bağlamında ve normatif etik çizgisinde irdelenen konunun uzun vadeli olası sonuçları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Silahlı İnsansız Hava Aracı, Dronlar, Yapay Zekâ, Etik, Adil Savaş.

Ethical Dimension in the Use of Armed Unmanned Aircrafts
Abstract
In today’s world, which is increasingly digital and moving away from the rules as well as classical war techniques, ethical analyzes and questions regarding the use of technology is behind the speed of use. The use of Armed Unmanned Aircraft has increased exponentially in the recent years, and this trend is likely to continue for the foreseeable future. But with this increased use has brought increased controversy, in particular closer scrutiny of ethical dimensions of the use of armed
aircraft with artificial intelligence. The ethical use of artificial intelligence in Armed Unmanned Aircraft is one of the issues that needs discussion. In the study, ethical problems arising from the use of armed unmanned aerial vehicles with artificial intelligence in the military field were examined. The long-term possible consequences of the subject examined in the context of the just war theory and normative ethics are evaluated.

Keywords: Armed Unmanned Aircraft, Drones, Artificial Intelligence, Ethics, Just War.

Diğer Linkler