Yazar: Yüksek Lisans Tez Öğr. | Altınbaş Üniv., İşletme ABD
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 94, Bahar 2019, ss. 107-125

Öz
Sigorta kelimesi güvence anlamına gelmektedir. Türkçeye Batı dillerinden geçen kelime, evrilerek en son halini almıştır. Kavram olarak bakıldığında ise sigorta insan yaşamında meydana gelecek ve gelmesi muhtemel olan risklerin yaratacağı maddi zararların karşılanmasını amaç edinmiş bir finansal hizmet olarak tanımlanabilir. Söz konusu finansal hizmet bizzat bu hizmeti
vermek amacıyla kurulmuş olan ve kâr amacı güden özel firmalar tarafından yürütülür. Modern sigortacılık Batı dünyasında son hâlini almış olsa da kökleri çok eskiye gitmektedir. En bilinen ve ilk sigorta örnekleri deniz yoluyla taşınan malların zarara uğramasına karşın yapılmış olan uygulamadır. Bu uygulamanın kökleri 1200’lü yıllara kadar dayanmaktadır. Sigortacılık insanların günlük hayatlarında karşı karşıya olduğu riskleri konu alır. Bu riskler, genellikle benzer olduğundan, çeşitli sınıflandırmalar yapılmasına imkân vermektedir. Bu açıdan bakıldığında sigorta, kâr amacı gütmeyen sosyal güvenlik sigortası ve kâr amacı güden şirketler tarafından sunulan özel sigorta hizmetleri olarak sınıflandırılabilir. Özel sigorta hizmeti sunmak için kurulan şirketler hem kendi çıkarlarını gözetir hem de müşterilerinin zararlarını karşılamayı taahhüt ederler. Bu şekilde, sigorta sektörünün hem bireysel faydalarının hem de ülke ekonomisini güçlendirici yönlerinin olduğu görülmektedir. Gelişmiş Batı ülkelerinde sigorta olgusu yerleşmiş ve ekonominin önemli bir parçası durumuna gelmiş iken Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkelerde sigorta sektörü nispeten daha geri kalmıştır ve çeşitli kültürel, sosyal ve siyasal sorunlarla mücadele etmektedir.
Anahtar kelimeler: Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Özel Sigorta.

Insurance and Overview of Insurance Sector in Turkey
Abstract
Insurance means assurance. The word, which came to Turkish language from Western languages, evolved to its final stage. It can be described as a financial service which aim to cover financial losses resulting from potential risks occurring in human life. Private insurance is being driven by private companies which are founded to seek profit. Modern insurance dates back to very old times even though it is assumed that it has been shaped in Western world. The most known and first examples of insurance is the ones made to protect goods being transferred through searoads. This practice dates back to 1200s. Insurance deals with
potential risks humans are facing in their daily lives. These risks are generally the same and it enables us to make some categorizations. Looking from this point of view, insurance can be categorized as social security insurance and private insurance provided by profit seeking companies. Insurance companies are committed to cover financial losses of their customers while they also look to secure their own interests. It can be seen that insurance sector provides individual and macroeconomic benefits. The concept of insurance is well developed in Western countries and insurance sector is an important component of Western economies. Whereas insurance business is realtively lagging behind in delevoped countries like Turkey and it faces some cultural, social and political problems.

Keywords: Insurance, Turkey, Economy, Private Insurance.

Diğer Linkler