Yazar: PhD candidate | Istanbul Medeniyet University, Department of Political Science and Public Administration
Liberal Düşünce, Year: 28, Issue: 112, Fall 2023, pp. 21-32.

Abstract
Globalization is a phenomenon with economic, social, and political consequences because of the spread of the market economy in the whole world. This phenomenon causes major consequences in the life of societies. Societies united economically with the globalization process, but seem to be socio-psychologically separated. These socio-psychological separations need to be addressed in the context of globalization psychology, nationalism psychology, and populism psychology. The study endeavors to understand the motivation of the increasing populist wave by presenting the psychology of the globalization process and the psychology of populist/nationalist movements that emerged as anti-globalization in this process. This study deals with globalization psychology in the context of individual, large group (national) and, small group psychology and tries to evaluate the results of globalization in the context of nationalism psychology and populism psychology.

Keywords: Globalization, Populism, Anti-Globalization, Psychology of Globalization, Psychology of Populism.

Küreselleşmeye Karşı Popülist Milliyetçilik: Yükselen Siyasi Dalganın Psikolojik Dinamikleri

Öz
Küreselleşme, pazar ekonomisinin tüm dünyaya yayılmasının bir sonucu olarak iktisadi, toplumsal ve siyasal sonuçlar barındıran bir olgudur. Bu olgu, toplumların hayatında önemli neticelere neden olmaktadır. Toplumlar, küreselleşme süreciyle
birlikte iktisadi olarak birleşmiştir ancak, sosyo-psikolojik olarak ayrışmış gözükmektedir. Sosyo-psikolojik olarak ortaya çıkan bu ayrışmalar, küreselleşme psikolojisi, milliyetçilik psikolojisi ve ayrışma-kutuplaşma psikolojisi bağlamlarında ele alınmalıdır. Çalışma, küreselleşme sürecinin psikolojisini ve bu süreçte küreselleşme karşıtı olarak ortaya çıkan popülist/milliyetçi hareketlerin psikolojisini ortaya koyarak artan popülist dalganın motivasyonunu anlamayı murat etmektedir. Bu çalışma küreselleşme psikolojisini büyük birey, büyük grup (milletler) ve küçük grup(topluluklar) psikolojisi bağlamında ele almakta ve küreselleşmenin sonuçlarını milliyetçilik psikolojisi ve popülizm psikolojisi bağlamında değerlendirmeye çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Popülizm, Küreselleşme Karşıtlığı, Küreselleşme Psikolojisi, Popülizm Psikolojisi.

Tamamını Oku

Diğer Linkler