Yazar: *Dr. Öğr. Üyesi | İstanbul Gelişim Üni., İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı,
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı, CGAP-Uluslararası Kamu Denetçisi
**Dr. Öğr. Üyesi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı: 102, Bahar 2021, ss. 171-195.
Öz

Yüksek bir iktisadi potansiyele sahip olan turizm sektörü, özellikle gelişmekte olan ülkeler için ekonomik sorunlarla mücadelede önemli politika araçlarındandır. Fakat bu sektör aynı zamanda oldukça kırılgan, iç ve dış etkilere açık ve çok aktörlü bir faaliyet alanı olup, turizm talebi oldukça esnektir. Bu yönüyle bir ülkedeki özgürlüklerin kapsamı ve niteliği, özellikle turistlerin algılarını ve tercihlerini etkileme potansiyeline sahip olmakta ve o ülkeye yönelen uluslararası turizm talebi üzerinde uzun dönemde bir etki yaratabilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki hak ve özgürlüklerin uluslararası turizm geliri ve turist sayısı üzerine etkileri ARDL sınır testi yaklaşımı ile araştırılmıştır. Ulaşılan sonuçlar sivil ve politik hakların, basın özgürlüğünün ve bu hak ve özgürlüklerin güvencesi olan hukukun üstünlüğünün turizm gelirleri ve turist sayısının uzun dönemde belirleyicileri olduğu yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Turizm Talebi, Basın Özgürlüğü, Ekonomik Özgürlükler, Sivil ve Ekonomik Haklar, ARDL Sınır Testi Yaklaşımı.

Attractiveness of Freedom: The Impact of Rights and Freedoms on International Tourism Demand to Turkey

Abstract

As a sector with a high economic potential, tourism is one of the most important political tools to combat economic problems, especially for developing countries and tourism demand is highly flexible. However this sector is also very fragile, open to
internal and external influences and a multi-actor field of activity. In this respect, the scope and quality of freedoms in a country have the potential to affect perceptions and preferences of tourists. Thus, they can have a long-term impact on international tourism demand to that country. In this study, the effects of rights and freedoms in Turkey on international tourism revenues and the number of international tourists are examined by using ARDL bounds testing approach. The results obtained indicate that civil and political rights, freedom of the press and the rule of law, which guarantees these rights and freedoms, are long-term determinants of international tourism revenues and the number of international tourists.

Keywords: Tourism Demand, Press Freedom, Economic Freedom, Civil and Economic Rights, ARDL Bounds Testing Approach.

Diğer Linkler