Yazar: *Dr. Öğr. Üyesi | Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enst. | mleventyilmaz@gmail.com
** Doktora Öğrencisi | Polis Akademisi, Uluslararası Güvenlik Bölümü | tetikumit@gmail.com
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 97, Kış 2020, ss. 109-130.

Öz
PYD/PKK ağırlıklı olarak Ortadoğu’da eylem yapan bir terör örgütüdür. Silahlı eylemleri uzun bir süreden bu yana Ortadoğu’nun hem ekonomik hem de siyasi istikrarını tehlikeye atmaktadır. Öte yandan örgütün finansman kaynaklarında bazı Avrupa Birliği ülkelerinin oldukça aktif rolü olduğu görülmektedir. PYD/PKK’ya dönem dönem açıktan destek veren bu ülkelerin izlediği stratejilerin ve söz konusu örgüte açtığı alanın Ortadoğu’nun istikrarsızlaştırılmasındaki rolü artık kabul edilmiş bir gerçektir. Bu çalışma bu gerçekten yola çıkarak PYD/PKK’nın seçilmiş AB ülkeleri olan; Belçika, Fransa, Hollanda ve İsveç’teki yapıları örneğinde, terör örgütünün finans kaynaklarını tartışacaktır. Bu bağlamda PKK ve PYD/YPG terör yapılarının seçilmiş AB ülkelerindeki tarihi arka planı ve örgütsel şeması ele alınarak, illegal ve legal görünümlü mali kalemleri ve bu maddi unsurların kullanım amaçları değerlendirilecektir. İlgili çalışma terör örgütlerinin finansmanına yönelik bir finansal istihbarat analizi özelliğini haiz olmakla beraber; ülkeler tarafından sunulan resmi belgelere ait veriler, açık kaynaklar, saha notları ve ikincil kaynaklar ışığında “keşfedici” ve “argümantatif” araştırma desenine sahiptir. Çalışma boyunca seçilmiş AB ülkelerinin PYD/PKK’nın finans kaynaklarındaki rolü irdelenecek olup, analiz kısmında terör örgütünün elde ettiği mali kaynakları kullanım amaçları ve ilgili ülkelerin terör örgütünü neden desteklediğine dair öngörülerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: PYD/YPG, PKK, Terör, Terörün Finansmanı, AB ülkeleri.

Financing Sources of PYD/PKK Terrorizing the Middle-East, in Selected EU Countries
Abstract
PYD / PKK is a terrorist organization that mainly acts in the Middle East. Armed actions have been jeopardizing both the economic and political stability of the Middle East for a long time. Alternatively, it is observed that some European Union countries have a very active role in the funding sources of this organization. It is a well-known fact that the strategies pursued by these countries, which openly support the PYD / PKK from time to time, have a profound impact in the destabilization of the Middle East. In this study, based on this fact, the structures and the financial resources of the PYD / PKK terrorist organization in selected EU countries of Belgium, France, the Netherlands and Sweden are discussed. In this context, the historical background and organizational scheme of PKK and PYD / YPG terrorist structures in selected EU countries and their illegal and legal-looking financial items and their intended use are considered and evaluated. This study has a financial intelligence analysis feature for the financing of terrorist organizations, but it has an “exploratory” and “argumentative” research pattern in the light of official documents presented by countries, open sources, field notes and secondary sources. Throughout the study, the role of the selected EU countries in the financial resources of the PYD / PKK is analyzed and the analysis section makes predictions about the purpose of using the financial resources obtained by the terrorist organization and why the relevant countries support the terrorist organization.

Keywords: PYD/YPG, PKK, Terrorism, Financing Terrorism, EU Countries.

Diğer Linkler