Yazar: Dr. | Savunma Bakanlığı, Ankara
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı:103, Yaz 2021, ss. 279-291.
Öz
Organizasyonların varlıklarını devam ettirebilmek için başa çıkmaları gereken koşullar ve diğer zorluklarla mücadelelerinde veya çevreye adaptasyonlarında başarılı olamamaları, organizasyonların varlıklarının sona ermesine neden olabilir. Organizasyonlar, yapıları ve işleyişleri, teknik ve insani unsurları ile bir yandan teknik rasyonellik sağlamaya, diğer yandan da insan unsurları ile bir bütün olarak çevrelerine uyum sağlamaya ve varlıklarını devam ettirmeye çalışırlar. Bu yönüyle organizasyonlar, yaşayan birer varlık olarak doğarlar, gelişirler ve ölürler. Bu çalışmada organizasyonların sessizliği, düşüşü ve ölümü yani varlıklarının sona ermesiyle ilgili akademik literatür derlenecektir. Bu çalışmada organizasyonel sessizlik, düşüş ve ölüm kavramları hem anılan yönetim ve örgüt yazınında dolaylı olarak, hem de yabancı yazında doğrudan aktarıldığı şekliyle tanımı, süreci, kaynakları ve sonucu itibariyle ele alınacaktır. Bu çerçevede organizasyonel süreklilik çalışmaları ve geliştirilen
perspektifler incelenecek, organizasyonların sessizliğe bürünmesi, düşüşleri ve sona ermesinde ayrışan ve birleşen yönler ortaya koyulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Organizasyonel Ölüm, Organizasyonel Süreklilik, Organizasyonel Düşüş, Organizasyonel Sessizlik.

Organizational Silence, Decline and Death

Abstract
The conditions that organizations have to cope with in order to continue their existence and their inability to cope with other difficulties or to adapt to the environment may cause the organizations to cease to exist. Organizations, with their structure and functioning, technical and human elements, try to provide technical rationality on the one hand, and to adapt to their environment as a whole with human elements and to continue their existence on the other hand. In this respect, organizations are born, develop and die as living beings. In this study, the academic literature on the silence, decline and death of organizations, in other words, the end of their existence, will be compiled. In this study, the concepts of organizational
silence, decline and death will be discussed both indirectly in the aforementioned management and organization literature and in terms of their definition, process, sources and results as they are directly transferred in foreign literature. In this context,
studies on organizational continuity and developed perspectives will be examined, and the diverging and converging aspects of organizations’ silence, decline and termination will be tried to be revealed.

Keywords: Organizational Death, Organizational Continuity, Organizational Decline,Organizational Silence.

Diğer Linkler