Yazar: *Araş. Gör. | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
**Doç. Dr. | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı: 102, Bahar 2021, ss. 197-214.
Öz
İktisat bilimi diğer sosyal bilimlerle olduğu gibi edebiyat ile de ilişki içindedir. İktisadın edebiyatla ilişkisini edebi eserleri inceleyerek görebiliriz. Bu çalışmada da iktisadın edebiyatla olan ilişkisi Ömer Seyfettin’in hikâyeleri üzerinden ortaya konulmuştur. Ömer Seyfettin, Türk edebiyatının önemli yazarlarından biridir ve memleket meselelerine duyarlıdır. Çalışmada yazarın 1914-1919 yılları arasında yazdığı Makul Bir Dönüş, Kazın Ayağı, Niçin Zengin Olmamış ve Boykotaj Düşmanı adlı hikâyeleri incelenmiştir. Hikâyelerin yazıldığı dönem Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na girdiği yıllardır. Bahsedilen dönemde kaotik bir ortam ve devletin savaşı finanse etmek için başvurduğu bir takım iktisadi uygulamalar söz konusudur. Belirtilen zaman aralığında iktisadi uygulamaların ortaya çıkardığı değişimlerin toplumda nasıl yer bulduğu ve toplumu nasıl etkilediği hikâyelerde tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İktisat, Edebiyat, Ömer Seyfettin.

An Economic Approach to Ömer Seyfettin’s Stories

Abstract
Economics and literature, as well as other social sciences, are intertwined. Examining literary works allows one to see the relationship between economics and literature. Through the stories of Ömer Seyfettin, the relationship between economics and literature was revealed in this research. Ömer Seyfettin is a wellknown Turkish author who was concerned well about domestic affairs. The stories examined were Makul Bir Dönüş, Kazın Ayağı, Niçin Zengin Olmamış, and Boykotaj Düşmanı, which were published by the author between 1914 and 1919. The years in which the stories were published coincided with the years that the Ottomans entered the First World War. During the time period mentioned, there was a volatile environment and the government used some economic policies to finance the war. In the stories, it was evaluated how developments had found their places in society and how economic practices had affected the society over time.

Keywords: Economics, Literature, Ömer Seyfettin.

Diğer Linkler