Yazar: *Arş. Gör. | İstanbul Medeniyet Üni., Uluslararası İlişkiler Bölümü
** Arş. Gör. | İstanbul Medeniyet Üni., Uluslararası İlişkiler Bölümü

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 99, Yaz 2020, ss.7- 25.

Öz
Bu çalışma, Türkiye’nin nükleer silahsızlanma politikasını normatif teori çerçevesinde ele almaktadır. Nathalie Tocci tarafından ortaya konulan normatif teorinin üç unsuru olan normatif amaç, normatif araç ve normatif etki kavramlarını analiz birimleri olarak kullanmaktadır. Bu analiz birimleri çerçevesinde, Türkiye’nin nükleer silahsızlanma politikasında ortaya koyduğu normatif amacını, bu amaç doğrultusunda ne gibi araçlar kullandığını ve bu amaç-araç denkleminde normatif etkisinin
ne şekilde ortaya çıktığını tartışmakta, “Türkiye nükleer silahsızlanma konusunda ne ölçüde normatif dış politika izlemektedir?” sorusuna cevap aramaktadır. Bu doğrultuda 2009-2019 dönemine odaklanan çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm normatif teorinin kavramsal çerçevesini irdeleyerek uluslararası ilişkiler literatürü içindeki konumunu ele almaktadır. İkinci bölüm, Türkiye’nin nükleer silahsızlanma politikasının normatif boyutunu NPT rejimi üzerinden ele alırken; üçüncü bölüm söz konusu boyutu BM Genel Kurul oturumlarındaki oy davranışları ve söylemleri
vasıtası ile tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nükleer Silahsızlanma, Türk Dış Politikası, Normatif Amaç, Normatif Araç, Normatif Etki.

Normative Theory and Turkish Foreign Policy: Normative Aspect of Turkey’s Nuclear Disarmament Policy

Abstract

This study focuses on Turkey’s nuclear disarmament policy within the framework of normative theory. The study uses the concepts of normative aim, normative tool and normative effect that have been developed by Nathalie Tocci as three elements
of normative theory, as units of analysis. Within these units of analysis, the study addresses Turkey’s nuclear disarmament policy’s dimensions towards aims, tools and affects via opposition, support and abstention of Turkey’s nuclear disarmament
political initiatives. Through these points, across the conceptual framework created by Tocci, the main question of the study is that “To what extend does Turkey follow normative foreign policy towards nuclear disarmament approach? In this direction, the study which focuses on 2009-2019 period, consists of three parts. The first part examines the conceptual framework of normative theory and discusses its position in the literature of international relations. The second part handles normative dimensions of Turkey’s nuclear disarmament policy via the NPT regime. Lastly, the third part discusses these dimensions through the voting behavior and discourses at the UN General Assembly Sessions.

Keywords: Nuclear Disarmament, Turkish Foreign Policy, Normative Aim, Normative Tool, Normative Effect.

Diğer Linkler