Yazarlar: *Dr., Öğr. Üyesi | Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi | belgin.buyukbuga@adu.edu.tr
**Dr., Öğr. Üyesi | Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı: 101, Kış 2021, ss. 7-26.

Öz
1960’lı yıllarda yönetmen Metin Erksan, odağında mülkiyet meselesi olan üç film çeker. Her bir filmde, mülkiyet ilişkilerinin farklı bir unsuruna yönelir. Yılanların Öcü ortak olanın idaresini, Susuz Yaz özel mülkiyeti haklı gösteren sahipliğin kaynağını,
Kuyu ise insanın mülkiyet konusu olmasını sorunsal haline getirir. Üç filmde de mülkiyet kökenli sorun ve çatışma, toplumsal olarak birlikte yaşama pratiği ve idealine zarar verecek adalet problemine dönüşmektedir. Bu çalışmada Erksan’ın Üçleme’sinde yer alan temalar, siyaset felsefesinin alanına çekilmektedir. Sahiplik ve paylaşım kavramları etrafında mülkiyet ilişkilerinin doğasına ilişkin bir sorgulama yapılmaktadır. Adalet sorunuyla birlikte hukuk ve devlet kavramları da tartışmaya dâhil edilmektedir. Son kısımda ise hukuk ve yasanın üstesinden gelmediği sorunlarla baş başa kalan insanların direniş biçimleri yorumlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Özel Mülkiyet, Ortak Mülkiyet, Adalet, Devlet, Direniş, Susuz Yaz, Yılanların Öcü, Kuyu.

A Discussion Based on Metin Erksan’s Trilogy: Property, Justice and State 

Abstract
In the 1960s, the director Metin Erksan produced three films that put the issue of property to the center. In each film, he deals with a different component of property relations. Yılanların Öcü explains the management of the common, Susuz Yaz questions the source of ownership justifying private property and Kuyu treats man as the subject of ownership. The conflict over property ultimately metamorphosed into the problem of justice that would harm the practice and ideal of social coexistence. In this study, the themes in Erksan’s trilogy will be involved in the field of political philosophy. The nature of property relations around the concepts of ownership and sharing will be discussed. The concepts of law and state together with the question
of justice will also be included in the discussion. In the last part, the resistance of people who are alone with the problems that are not overcome by law and legislation will be interpreted.

Keywords: Private Property, Coownership, Justice, State, Resistance, Susuz Yaz, Yılanların Öcü, Kuyu.

Diğer Linkler