Satın Al Abone Ol

 

Editörden

MAKALELER / ARTICLES
İmparatorluk ve Bedevilik – Hayrettin Özler
Empire and Bedoinism

Sınırları ve Mekânı Yeniden Düşünmek Tarihteki Bumerang: “İmparatorluk” – Bengül Güngörmez Akosman
Rethinking Borders and Space, Boomerang in History: “Empire”

İmparatorluk Nostaljisi: Michael Hardt ve Antonio Negri’de Egemenlik ve İmparatorluk – Mehmet Zeki Duman
Empire Nostalgia: Hegemony and Empire for Michael Hardt and Antonio Negri

İmparatorluğun Ontolojik Grameri versus Ulus-Devletin İdeolojik Mantığı – Mehmet Ulukütük
Ontological Grammar of the Empire versus The Ideological Logic of The Nation-State

İmparatorluk ve Ulus Devlet – Mihriban Şenses
Empire and Nation State

Çokkültürlülük Tezi Kontekstinde İngiltere Kolonyalizmi: Beyaz Verem Salgını – Akif Kemal Koç
British Colonialism in the Discourse of Multiculturalism: The White Plague

Economic Impact of Rohingya Exodus on Bangladesh – Mehmet Levent Yılmaz & Md. Ishtiaq Ahmed Talukder.
Rohingya Toplu Göçünün Bangladeş’e Ekonomik Etkileri

Suriyeli Göçmenlere Yönelik Tutumların Bütünleşik Tehdit ve Sosyal Mesafe Kuramları Doğrultusunda
İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği – Hamza Bahadır Eser & Mehmet Recai Uygur
The Study of Attitudes towards Syrian Immigrants within Integrated Theories of Threat and
Social Distance: Case of Suleyman Demirel University

Yerel Yönetimlerde Ölçek Ekonomisi: Teori, Kavram ve Tartışmalar – Refik Yaslıkaya
Scale Economy in Local Government: Theory, Concept and Debates

ÇEVİRİ / TRANSLATION
Edmund Burke’ün İmparatorluk İdeasında Özgürlük, Otorite ve Güven – Richard Bourke
Liberty, Authority, and Trust in Burke’s Idea of Empire

YORUM / COMMENTARY
Yerel Seçimlerin Ardından: Total Siyaset Çağında Muhafazakâr Siyaset ve Geleceği – Şükrü Mutlu Karakoç
After Local Elections: Conservative Politics and its Future in the Age of Total Politics

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ / BOOK REVIEW
Haricîler (Outsiders) Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması – Tuğrulhan Karaduman
Outsiders Studies in the Sociology of Deviance, H. S. Becker

Diğer Linkler