Satın Al Abone Ol

 

Editörden

MAKALELER – ARTICLES

Katolik Kilisenin Yeni Dünya Düzeni ile İmtihanı: 19. Yüzyılda Siyasal Katolisizm – İbrahim Sarıtaş
(The Trail of Catholic Church with the New World Order: Political Catholicism in the 19th Century)

Sosyal Bilimlerin Kıyısında Entelektüel bir Alan: İktisadi Düşünce – Adem Levent
(An Intellectual Field on the Edge of Social Sciences: Economic Thought)

Socrates’in Yurttaşı Yeniden Anlamlandırması: Demokrasi’ye Karşı Filozofun Savunması – Devrim Özkan
(Socrates’ Re-interpretation of the Citizen: The Philosopher’s Apology against Democracy)

Toplumsal Sözleşme Teorilerinin Marx ve Foucault Temelli Eleştirisi – Barış Aydın
(Critique of Social Contract Theories Based on Marx and Foucault)

Zeydiliğin Tarihsel Süreçte Oluşumu ve İmamiyye ve İran ile İlişkisi – Selim Öztürk
(The Rise of Zaydism in History and its Relation with Twelverism and Iran)

Sigortacılık ve Türkiye’de Sigorta Sektörünün Durumu – Şerafettin Okan Yayla
(Insurance and Overview of Insurance Sector in Turkey)

YORUM / COMMENTARY

Ali Fuat Başgil’in Hür Fikirler Mecmuası’ndaki Yazıları – Davut Dursun

2018 LDT Liberal Düşünce Kongresi Açılış Konuşması – Tanel Demirel

ÇEVİRİ / TRANSLATION

Büyük Liberal Filozoflar Bugün Yaşasaydı… – Derleyen: Aşkın Baysal

Diğer Linkler