Satın Al Abone Ol

 

İçindekiler:

MAKALELER/ARTICLES

Güvenlik Bürokrasisinin Demokratik Denetimi

Türkiye’de Ordunun Demokratik Kontrolü: Askeri Seçkinlerin Atanma Usulleri Üzerine Bir İnceleme – Ahmet Barbak[Democratic Control of Military in Turkey: A Survey On Assignment Procedures Of Military Elites]

15 Temmuz Sonrası Askeri Eğitimin Demokratikleştirilmesi:Fırsatlar, Riskler ve Yol Haritası – Ömer Aslan[Democratization of Military Education After 15 July: Opportunities, Risks and a Roadmap]

Türkiye’de Savunma Reformuna İhtiyaç Duyulmasının Sebepleri – Sertaç Canalp Korkmaz[Reasons of the Necessity for a Defense Reform in Turkey]

Güvenlik Bürokrasisi ve Partizanlaşma Sorunu:1970’li Yıllarda Türk Polis Teşkilatı – Seda Öz Yıldız[Security Bureaucracy and Partisanship Problem: Turkish Police Organization in the 1970’s]

**Askeriyenin Sivil Kontrolü Üzerine Bir Deneme – Richard H. Kohn

Kitap Değerlendirmesi: Demokratikleşme Sürecinde Ordu, Narcis Serra – Ömer Aslan


Hükümet Sistemine İlişkin Anayasa Değişiklik Teklifi 

**Anayasa Değişiklik Teklifine Kısa Bir Bakış – Atilla Yayla[A Short Overview on the Amendment of Constitution]

Anayasa Değişiklik Teklifi Üzerine –Tanel Demirel[On the Constitutional Reform Package]

Yeni Anayasa Değişikliği ile Getirilmek İstenen Türkiye’ye Özgü Başkanlık Sistemi: Korkular, Algılar, Beklentiler – Adnan Küçük[The Presidential System Peculiar to Turkey Offered via New Constitutional Amendment: Fears, Perceptions, Expectations]

Türk Pozitif Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Bir Koruma Tedbiri Olarak Yakalama Usulü – Adil Şahin & Betül Kalyoncu[Procedure of Arrest Within Turkish Positive Law and the European Convention of Human Rights]

Diğer Linkler