Satın Al Abone Ol

Savaş, Hukuk ve İnsanlık

İçindekiler:

Savaş – Stephen Davies
War

Savaşa ve Barışa Dair – Mustafa Erdoğan
About War and Peace

Konjonktür, Savaş ve Liberal İlkeler – Atilla Yayla
Conjuncture, War and Liberal Principles

Harp Halindeki Silahlı Kuvvetlerinin  Hasta ve Yaralıların  Durumlarının İyileştirmesi Hakkında 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi – Hakan Taşdemir-Orhan Önder- İlker Yazır
Geneva Convention of August 12, 1949 on the Amelioration of the Condition of the Sick and Wounded in Armed Forces in Time of War

Ulusal Bağımsızlık Hareketlerinin Güç Kullanmasının  Meşruluğu Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukukuna Etkileri – Fatma Taşdemir
Legitimacy of the Use of Force by National Independence Movements Implications for the International Law of Armed Conflict

Yeni Savaş Hukuku Yüksel Teknoloji Dayalı ve Altyapısal Şiddeti Meşrulaştırmak – Thomas W. Smith
The New Law of War Legitimizing High-Tech and Infrastructural Violence

Komplo Teorileri: İşte İnanmamızı İstedikleri Şey – The Economist
Conspiracy Theories: Here’s What They Want Us to Believe

Anıların Aydınlığında Profesör Osman Okyar – Ahmed Güner Sayar
Professor Osman Okyar in the Light of Memories

İki Liberal Görüş ve Kültürel Çeşitliliğin Sınırları – Erol Kuyurtar
Two Liberal Views and the Limits of Cultural Diversity

Atina ,Isparta  ya da Liberal Cumhuriyetçilik – Sedat Yazıcı
Athens, Isparta or Liberal Republicanism

Pragmatik Bir Dış Potika : Özal’ın Batıya Bakışı – Muhittin Ataman
A Pragmatic Foreign Policy: Özal’s View of the West

Siyasal ve Temsil Adaleti Bakımından 3 Kasım Seçim Sonuçlarının Genel Bir değerlendirilmesi – Orhan Gökçe-Birol Akgün
A General Evaluation of November 3 Election Results in terms of Political and Representative Justice

Avrupa’da Hakimler  Var Mı? – Mustafa Erdoğan
Are there judges in Europe?

Son Anayasa Değişiklerinin Işığında Yeni Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi – Mehmet Merdan Hekimoğlu
The New Regime of Fundamental Rights and Freedoms in the Light of Recent Constitutional Amendments

Murat Belge ile Mülakat – Emrah Akkurt
Interview with Murat Belge

Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler – Fatih Yüksel
Civil Society and Local Governments

Türkiye’de Yükseköğretimin Finansmanının Ekonomi Politiği – M. Hanifi Aslan
Political Economy of Financing Higher Education in Turkey

Yeni Ekonomi ve İktisat Bilimi – Haydar Akyazı-Adem Kalça
New Economics and Economic Science

Güneydoğu Anadolu Projesi and the Imperatives of Regional Development – Joseph Yackley
Southeast Anatolia Project and the Imperatives of Regional Development

Kitap Eleştiri ;Türkiye’nin Ortadoğu ile İlişkilerinde Kürt Sorunu ve İslam’ın Etkisi – Muhittin Ataman
Book Review ;The Kurdish Question and the Impact of Islam on Turkey’s Relations with the Middle East

Diğer Linkler