Satın Al Abone Ol

Parti Kapatma Ahim ve Türkiye

İçindekiler:

Türk Hukukunda Siyasal Partilerin Kapatılması Rejimi : Ulusal Demokrasinin Strabourg Demokrasisi Karşısında Hükmen Yenilgisi – Ömer Anayurt
The Regime of Closure of Political Parties in Turkish Law : The Forfeit Defeat of National Democracy against Strabourg Democracy.

Avrupa Birliği Anayasalarında Devletin Temel Nitelikleri – Mustafa Erdoğan
Fundamental Attributes of the State in the Constitutions of the European Union.

Fazilet Partisini Kapatma Kararı Işığında Türkiye’nin Anayasa Mahkemesi Sorunu – Mustafa Erdoğan
Turkey’s Constitutional Court Problem in the Light of the Virtue Party Closure Decision.

AİHM’nin RP Kararının Düşündürdükleri – Mustafa Erdoğan
Reflections on the ECHR’s RP Decision.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Taraf Devletlerde Uygulanmasında – Hacı Ali Özhan
Implementation of the Judgments of the European Court of Human Rights in States Parties.

FP’nin Kapatılması Ve Türkiye’nin Cari Sistemlerinin Çıkmazları – Atilla Yayla
The Closure of the Virtue Party and the Dilemmas of Turkey’s Current Systems.

AİHM’nin Rp Kararı Üzerine – Atilla Yayla
On the ECHR’s Welfare Party Decision.

AİHM Kararı Ve Avrupa Merkezcilik – Hasan T. Kösebalaban
ECHR Decision and Eurocentrism.

Rekabet , Girişimcilik  Ve Keşif Süreci – Fuat Oğuz
Competition, Entrepreneurship and the Discovery Process.

İktisadi Özğürlüğünün Ölçülmesi – ERT
Measuring Economic Freedom.

Demokrasi Ve Ekonomik Kriz: Asya Ve Türkiye Karşılaştırması – Hasan T. Kösebalaban
Democracy and Economic Crisis: A Comparison of Asia and Turkey.

Türkiyenin Toplumsal  Krizlerinin Görünürdeki Nitelikleri – Mustafa Acar
The Apparent Characteristics of Turkey’s Social Crises.

Küreselleşme Ve Endenozya’nın Karşıllaştığı Zorluklar – Hadi Soesastro
Globalization and the Challenges facing Indonesia.

Avrupa Birliği’nin Azınlıklara Yaklaşımı ve Avrupa Bütünleşmesine Etkileri – Erol Kurubaş
The European Union’s Approach to Minorities and Its Effects on European Integration.

Ege’de Diyalogla Çözüm Yakın Mı? – Yücel Acer
Is a Dialogue Solution in the Aegean Near?

İran Dış Politikasının Evrimi :Körfezde İran – Arap İlişkileri Örneği – Ramazan Kılıç
The Evolution of Iranian Foreign Policy: The Case of Iran – Arab Relations in the Gulf.

Bir Siyasal Düşünür Olarak Ahmet Ağaoğlu (1869-1939) – Fatih Demirci
Ahmet Ağaoğlu as a Political Thinker (1869-1939)

Postmodern Örgüt Teorisi – A . Hadi Aydın
Postmodern Organization Theory.

Diğer Linkler