Satın Al Abone Ol

İnsan Hakları, Egemenlik, Güvenlik ve Hukuk

Takdim

İçindekiler:

İnsan Haklarına Kavramsal Bir Yaklaşım – Mustafa Erdoğan
A Conceptual Approach to Human Rights

Hukuk, Bilim ve İnsan Hakları – Jean Rivero
Law, Science, and Human Rights

Devlet Egemenliği Kavramı ve İnsan Haklarının Korunması – M. Emin Zararsız
The Concept of State Sovereignty and the Protection of Human Rights

Güvenlik Hizmetleri ve Demokratikleşme – İbrahim Cerrah
Security Services and Democratization

Cezaevleri de Özelleştirilmeli – Vahit Bıçak
Prisons should also be privatized

Hukuk Sistemimiz Mülkiyet Haklarına Ne Kadar Saygılı (Söyleşi) – Kâzım Berzeg
How Our Law System Respects Property Rights? (Interview)

Federal İşyerinde Dini Pratik ve Dini İfadeye Dair Prensipler – Bill Clinton
Principles on Religious Practice and Religious Expression in the Federal Workplace

Environmental “Rights”: Special Rights or No Rights at all – Jo Kwong
Çevresel “Haklar”: Özel Haklar ya da Hiç Hak Yok

Sivil Toplum, Din ve İslam – Norman Barry
Civil Society, Religion, and Islam

İdeal Arayışı Üstüne – Isaiah Berlin
On the Search for Ideal

Demokrasi, Piyasa Ekonomisi ve Liberal Düşünce Geleneği – E. Alper Güvel
Democracy, Market Economy, and Liberal Thought Tradition

State, Social Groups and Transformation in the Nineteenth Century Ottoman Empire – İrfan Haşlak
On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet, Toplumsal Gruplar ve Dönüşüm

“Hikmet-i Hükümeften “Efkâr-ı Umumiye”ye Geçişte İbrahim Şinasi’nin Liberal Edebiyat Söylemi – Hasan Öztürk
Liberal Literature Discourse of İbrahim Şinasi in Transition from “Hikmet-i Hükümüft” to “Efkâr-ı Umumiye”

Diğer Linkler