Satın Al

Abonelik

DOSYA KONUSU: ORTA DOĞU: BARIŞ, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER

MAKALELER/ARTICLES
İslam Düşüncesinin Demokrasi Problematiğini “Mağrip Düşüncesi” Çerçevesinde Çözümleme: Câbirî’nin Yaklaşımı – Onur Yıldırım
The Analysis of Democracy Problematic of Islamic Thought in The Framework of “Maghrip Thought”: The Approach of Jabiri

Çin’in Ortadoğu Politikası: Süreklilik ve Değişim – Hatice Çelik
Middle Eastern Policy of China: Continuity and Change

Suriye’den Türkiye’ye Göçün Sosyolojik Sonuçları: Suriyeli Göçmenler Üzerine Uygulamalı Bir Saha Araştırması – Mahmut Hakkı Akın & Gökhan Bozbaş
Sociological Consequences of Migration from Syria to Turkey: A Field Research on Syrian Migrants

Ortadoğu’da İki Otoriter Lider Örneği Üzerine: Cemal Abdünnasır ve Ayetullah Humeyni – Selim Öztürk
The Two Authoritarian Leader Cases in The Middle East: Gamal Abd al Nasser and Ayatollah Khomeini

Arap Baharı Süreci Sonrasında Orta Doğu’da Kadın – Merve Suna Özel Özcan
Woman in the Middle East After the Arab Spring

Ortadoğu’yu Terörize Eden PYD/PKK’nin Seçilmiş AB Ülkelerindeki Finansman Kaynakları – Mehmet Levent Yılmaz & Ümit Tetik
Financing Sources of PYD/PKK Terrorizing the Middle-East, in Selected EU Countries

Broadened Perspective On Foreign (Terrorist) Fighters in Syrian Civil War – Murat Tınas
Suriye İç Savaşı’ndaki Yabancı (Terörist) Savaşçılara Genişletilmiş Bakış

Hamas, The Islamic Wing of Palestinian Resistance: Its Roots, Characteristics, and Way of Politics – Buğra Sarı
Filistin Direnişinin İslamî Kanadı Hamas: Kökenleri, Karakteri ve Siyaseti

Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti’nin Diplomatik Ontolojisi – Mürsel Bayram
The Diplomatic Ontology of Saharawi Arab Democratic Republic

DİĞER MAKALELER
Seçkinci Siyaset Bağlamında Bir 28 Şubat Analizi – Işıl Arpacı
An Analysis of February 28th (Coup d’état) within Elitist Politics

Post Truth’u Hannah Arendt ile Okumak – Sefa Mertek
Reading Post Truth through Hannah Arendt

Sivil Toplum, Yönetişim ve Kalkınma – Nurten Derici Temel
Civil Society, Governance and Development

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ / BOOK REVIEW
Devlet İnşası: Yirmi Birinci Yüzyılda Yönetişim ve Dünya Düzeni – Mesut Can Akçay
State Building: Governance and World Order in the 21st Century Civil Society, Governance and Development

Diğer Linkler