Yazar: Doç. Dr. | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı:104, Güz 2021, ss.7-25.

Öz
Özgürlük kavramı, sosyal bilimlerin önemli problemlerinden biri olmaya devam etmektedir. Zira, son yıllarda yapılan araştırmalarda, özgürlüklerin, sadece yurttaşların haklarıyla ilgili olmadığı, fakat aynı zamanda ulusların kalkınmasını sağlayan bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Leviathan’ın gücünü kullanan yönetici elitler, kendi güçlerini arttırmak için kapsayıcı kurumların yerine sömürücü kurumları ikame etmeye eğilimlidirler. Bu durum yurttaşların özgürlüklerini zayıflatırken, ulusun kalkınma ve refah düzeyini azaltır. Buna rağmen, kendi ayrıcalıklarını korumaya meyilli yönetici elitler, ülkenin çöküşüne neden olabilecek kurumsal çürümelere yol açacak uygulamalarını sürdürürler. Modern liberal demokrasilerde, devlet yurttaşlarının estetik değerlerini veya dinsel ya da felsefi doktrinlerini belirlemekle ilgilenmez. Modern liberal demokrasilerde, toplumu bir arada tutacak değerlerin, yurttaşların kamusal alanda sürekli sürdürecekleri özgür diyaloglar yoluyla meydana gelmesi arzulanır. Bunun için devletin yurttaşlarının özgürlüklerini sürdürebilmelerini sağlayacak bir altyapı tesis etmesi zorunludur. Bu sayede yurttaşlar, özgürce refahın artışına katkıda bulunabilirler. Bu çerçevede, bu makale, yurttaşların özgürlüklerini zayıflatarak gücünü arttırmaya eğilimli Leviathan’ın sınırlandırılmasının refahın, istikrarın ve güvenliğin sağlanabilmesi için ne derece önemli olduğunu inceler.

Anahtar Kelimeler: Leviathan, Özgürlük, Sömürücü Kurum, Kapsayıcı Kurum, Sınırlı Devlet.

Living in the Sovereignty of Leviathan, and/or Securing Freedoms Against Leviathan
Abstract
The liberty concept continues to be one of the most important problems of social sciences. Because, it has been reported in recent studies that freedoms are not only related to the rights of citizens, but is also a factor ensuring the “development” of
nations. Ruling elites, who use the power of Leviathan, tend to substitute extractive institutions instead of inclusive institutions to increase their own power. This weakens the freedoms of citizens, and reduces the level of development and welfare of the
nation. Despite this, ruling elites, who tend to protect their own privileges, continue their practices which causes institutional corruption that can lead to the collapse of the country. The state is not concerned with determining the aesthetic values or
religious or philosophical doctrines of its citizens in modern liberal democracies. It is desired in modern liberal democracies that the values that will glue the society together emerge via free dialogues that citizens will constantly maintain in the public
sphere. To do this, the state must establish an infrastructure, which will enable its citizens to maintain their freedom. In this way, citizens can contribute to the increase of welfare freely. In this context, the present article examines how important the
limitation of Leviathan, which tends to increase its power by weakening the freedoms of citizens, is in ensuring welfare, stability, and security.

Keywords: Leviathan, Liberty, Extractive Institution, Inclusive Institution, Limited State.

Diğer Linkler