Yazar: Adem Levent, Dr. Öğretim Üyesi | Muş Alparslan Üniversitesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 96, Güz 2019, ss. 91-110.
Öz
Avusturya iktisat okulunun 20. yüzyıldaki en önemli düşünürlerinden biri hiç şüphesiz Friedrich August von Hayek’tir. Hayek kültürel evrim teorisiyle kurumsal iktisada katkı olarak  değerlendirilebilecek gelişmiş bir kurallar teorisi sunar. Bu çalışma boyunca Hayek’in kurumsal iktisatçı olduğu iddia edilmiştir. Hayek’in kurumsal iktisatçı olarak ele alınması, iktisat ve modern sosyal teorinin kurumlar merkezli anlaşılması için önem arz ettiği kadar modern sosyal teorideki aktör-yapı ikiliğindeki metodolojik sorunların giderilmesine de katkı sunar. Aynı zamanda modern toplumdaki sosyal kurumların nasıl oluştuğunu da gösterir. Hayek’in bireyciliği, atomistik ve toplumdan izole edilmiş bir bireycilikten ziyade sosyal kurallar ve kurumlar analizine dayanan kendiliğinden gelişen düzene dayalıdır. Çalışmanın ana hedeflerinden biri Hayek’in kültürel evrim teorisinin kurumsal iktisat bağlamında analiz edilmesidir. Bu amaçla öncelikle Avusturya iktisadı ve kurumsal iktisat metodolojik açıdan karşılaştırılmıştır. Daha sonra Hayek’in kültürel evrim teorisi, kurumsal iktisat ve metodolojik bireycilik bağlamında detaylı analiz edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Hayek, Kültürel Evrim, Metodolojik Bireycilik, Kurumlar.Hayek as an Institutional Economist: Cultural Evolution, Rules and Institutions

Abstract
One of the most important thinkers of the Austrian school of economics in the 20th century is undoubtedly Friedrich August von Hayek. Hayek presents an advanced theory of rules that can be regarded as a contribution to institutional economics through the theory of cultural evolution. Throughout the study, it was claimed that Hayek is an institutional economist. Hayek’s approach being handled as an institutional economist is of importance for understanding economics and modern social theories as institution-centered as well as for its contribution to the elimination of methodological problems in the actor-structure duality of the modern social theory. It also shows how social institutions in the modern society are formed. Hayek’s individualism is inherent in the spontaneous order that is based on the analysis of social rules and institutions rather than an atomistic and society-isolated individualism. One of the main aims of the study is to analyze Hayek’s theory of cultural evolution in the context of institutional economics. For this purpose, firstly Austrian economics and institutional economics were are compared methodologically. Then Hayek’s theory of cultural evolution was is analyzed in detail in the context of institutional economics and methodological individualism.

Keywords: Hayek, Cultural Evolution, Methodological Individualism, Institutions.

Diğer Linkler