Yazar: Dr., Öğr. Üyesi | Adnan Menderes Üni., Söke İşletme Fakültesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı:104, Güz 2021, ss.27-50.

Öz
18. yüzyılın sonlarında meydana gelen Amerikan ve Fransız Devrimleri, halk egemenliği rejimiyle birlikte anayasal temsili demokrasilere doğru bir ivmeyi harekete geçirir. Amerika ile Fransa üzerine yazdığı metinlerde Alexis de Tocqueville (1805-
1856), yeni bir hukuki/siyasal düzenin yolunu açan Devrimler’e öncülük eden toplumsal değişime yer verir. Hannah Arendt (1904-1975) ise, Tocqueville’den 100 yılı aşkın bir zaman sonra, devrim fenomeninin özgürlük ve etkin katılımı sağlayan bir
siyasetin başlangıcı saydığı kurucu eyleme dönüşme potansiyelini tartışmaya açar. Tocqueville gibi Arendt de Amerika ile Fransa’daki devrim deneyiminden yola çıkar.

Bu çalışmada iki devrime özgü koşulları da göz önünde tutan Tocqueville ile Arendt’in çözümlemeleri eşliğinde özgürlükçü bir hukuki ve siyasal düzen kurma imkanı ele alınmaktadır. Amerikan ve Fransız Devrimi sonrası süreçte yeni anayasal ve siyasal düzeni kurarken izlenen yolun özgürlükçü ve otoriter yönelimleri konu edilmektedir. Bu bağlamıyla çalışma, demokratik, özgürlükçü ve katılımcı bir (siyasal) başlangıcın yolları üzerine yeniden düşünmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Amerikan Devrimi, Fransız Devrimi, Kurucu Eylem, Alexis de Tocqueville, Hannah Arendt.

On the ‘Act of Constitute’: The Problem of Modern Beginning in Alexis de Tocqueville and Hannah Arendt Through the American and French Revolution
Abstract
In the late of 18th century, The American and French Revolutions drove an impetus towards constitutional representative democracies together with the regime of popular sovereignty. With his texts on America and France, Alexis de Tocqueville
(1805-1856), includes social change,which lead the Revolutions and paved the way for a new legal/political order. More than 100 years after Tocqueville, Hannah Arendt (1904-1975), opens the potential of the phenomenon of a revolution to turn
into an act of constitute, which she regards as the beginning of politics that ensure freedom and active participation, for discussion.

This study discusses the possibility of establishing a libertarian legal and political order, with the analysis of Tocqueville and Arendt, who consider the conditions specific to both revolutions. The libertarian and authoritarian tendencies of the path followed in establishing the new in the period after the American and French Revolutions are discussed. In this context, this study aimed at contributing to thinking about ways of a democratic, libertarian, and participatory (political) start.

Keywords: American Revolution, French Revolution, Act of Constitute, Alexis de Tocqueville, Hannah Arendt.

Diğer Linkler