Yazarlar: *Faculty Member | University of Lorestan, Khorramabad, Iran
**M.A. student | University of Lorestan, Khorramabad, Iran
Equality versus Freedom in ‘Harrison Bergeron’ by Kurt
Vonnegut: A Study of Dystopian Setting
Çeviren: Tuğba Akman | Siyaset bilimi yüksek lisans mezunu
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 27, Sayı:105, Kış 2022, ss. 243-250.

Öz
Bu makale Vonnegut’un distopik kısa öykülerinden biri olan Harrison Bergeron’un temel olarak tek mantıklı bir düzen yaratmanın bir aracı olarak medyanın kullanımına odaklanan bir ortam analizi ve bu monolojik düzenden kaçış eylemi olarak kullanılan dans sahnesi üzerine odaklanarak analiz ve tahsis edilmiştir. Kurt Vonnegut, çağdaş bir Amerikalı roman yazarı ve kısa öykü yazarıdır, İkinci Dünya Savaşı sırasında edindiği tecrübeleri kullanarak güç yapıları hakkındaki yergisel çalışmalarıyla özellikle savaş sonrası Amerikan toplumunu yansıtır. Ve bu kısa hikâyede hayali bir Amerikan toplumunda zorla eşitliği hicvediyor.

Anahtar Kelimeler: Medya, Tek Mantıklı Ortam, Eşitlik, Bakthin, Dans.

Astract
This article is devoted to the analysis of one of Kurt Vonnegut’s dystopian short stories, Harrison Bergeron, through the setting analysis focusing mainly on the use of media as a means of creating mono logical setting and discussing the dance scene as an act of escape from this mono logical setting. Kurt Vonnegut, a contemporary American novelist and short story writer, using his experiences during World War II, reflects on the post war American society especially through his satirical works about power structures. And in this short story he satirizes the forced equality in an imaginary American society.

Keywords: Media, Monological setting, Equality, Bakhtin, Dance.

“Equality versus Freedom in ‘Harrison Bergeron’ by Kurt Vonnegut: A Study of Dystopian Setting”,
International Journal of Applied Linguistics and English Literature, Vol 2, No 4. (2013) © http://www.
journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/983

Diğer Linkler