Yazar: *Dr. Arş. Gör. | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü
**Dr. Öğr. Üyesi | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı:103, Yaz 2021, ss. 259-278.Öz
Bu çalışmada Oltu kırsalında faaliyet gösteren esnafların fon ihtiyaçlarını karşılarken katılım bankalarını tercih edip etmeme durumları ele alınmıştır. Çalışmada veriler anket yöntemi ile elde edilerek SPSS programında analiz edilmiştir. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi bulmak için hipotezler oluşturulmuş ve Ki-Kare analizi ile test edilmiştir. Yapılan testler sonucunda medeni durum ile kredi kullanımı arasında ilişki bulunmuş ve kredi kullananlar katılım bankalarının bankacılık sistemi içerisinde yer alması gerektiğini belirtmişlerdir. Ancak hem eğitim durumu ile “kâr payı ve faiz arasında fark olduğu” ifadesi arasında ilişki bulunamamış hem de eğitim durumu ile “katılım bankalarının sisteme dahil edilmesi” arasında ilişki bulunamamıştır. Ayrıca Oltu esnafı katılım bankalarından kredi kullanmayı tercih etmemelerinin nedeni olarak geleneksel bankalarda kredi kullanımının daha kolay olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Finans, Katılım Bankacılığı, İslami Finans.

The Perception of Participation Banking in the Rural: The Example of Oltu Town

Abstract
In this study, whether the tradesmen in the Oltu town prefer participation banks while meeting their funding needs are discussed. Data used in the study were obtained by the questionnaire method and analyzed in the SPSS program. Hypotheses were created to find the relationship among categorical variables and tested with Chi-Square analysis. As a result of the analysis, a relationship was found between marital status and loan usage, and those who used the loan stated that participation banks should be included in the banking system. However, no relationship was found between educational background and the statements both “There is a difference between profit share income and interest” and “Inclusion of participation banks in the system.” Also, Oltu tradesmen stated that the reason why they do not prefer to use loans from participation banks is the easy process of using loans in traditional banks.

Keywords: Finance, Participation Banking, Islamic Finance.

Diğer Linkler