Yazarlar: Yüksel Alper Ecevit, Dr.  Dr. Öğr. Üyesi | Çukurova Üniversitesi
Uğur Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi | Edinburgh ÜniversitesiLiberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 96, Güz 2019, ss. 9-25.

Öz
Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinde süregiden siyasi ve iktisadi istikrarsızlık, bölgede yaşayanların yeni bir yaşam arayışında olmasına yol açmakta ve bu arayış, göç etme isteğini de arttırmakta. Göç, MENA ülkelerinin tamamında kalıcı etkiler yaratacak bir olgu olarak önem arz ediyor. Kimlerin göç etmeyi tercih edeceği, hem geride bıraktıkları ülkelerdeki siyasal değişikliği şekillendirmekte, hem de yerleştikleri yeni ülkelerde sosyal hayata kalıcı etkiler bırakmakta. Bu çalışmada, MENA bölgesinde yaşayan ve göç etme eğilimi gösteren bireylerin kararlarını şekillendiren sebepleri araştırdık. Göç etmeyi düşünenler ile düşünmeyenler arasındaki farkları değerlendirdik. Arap Barometresi oluşumunun 2016-2017 yılları arasında gerçekleştirdiği anket çalışmalarına dayanan ve 9 ülkede 7989 kişinin yanıtları ile toplanan verileri kullanarak gerçekleştirdiğimiz nicel analizde; eğitim düzeyi yüksek, siyasetten ve sosyal konulardan beklediğini bulamamış bireylerin göç etme eğiliminin daha yüksek olduğunu tespit ettik. Bu sonuçları değerlendirip olası sonuçlarını tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Göç, MENA Bölgesi, Arap Barometresi.

Who Wants to Emigrate? Contemporary Migration Trends in the MENA Region


Abstract

Political and economic instabilities in the Middle East and North Africa (MENA) region instigate a pursuit of a new life among the populace which boosts the demand for migration. This is an important phenomenon which will have significant impacts on the MENA countries as well as the host countries. On the one hand, those who leave will trigger long-term societal and political changes in the destination countries, and on the other hand, those who stay will shape the future of their home countries. This study explores the individual level determinants of decision to emigrate from the MENA region. We investigated the differences between individuals who consider emigrating and those who prefer to stay. For this purpose, we used the Arab Barometer
Wave IV data which was collected from 7989 individual respondents in nine countries. Our quantitative analysis indicate that those who are better educated, unsatisfied with politics and social life are more likely to emigrate from the region. We provide a discussion of these findings and their implications.

Keywords: Immigration, MENA Region, Arab Barometer.

Diğer Linkler