Yazar: Dr. Öğretim Üyesi | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | isaritas@hotmail.com
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 94, Bahar 2019, ss. 7-32.

Öz
Katolik Kilisesi uzun yıllar iktidar alanında hem dünyevi hem de uhrevi olarak tek meşruluk kaynağı olarak görülmüştür. Ancak Aydınlanma, modernite, sekülerleşme ve Fransız Devrimi, Kilisenin bu gücünü sınırlamıştır. Kilise bu gelişmeleri bir dönem
yok saymış ve en sonunda fiili durumu kabullenerek politik alanda yeniden güç devşirme arayışına girmiştir. Siyasal Katolisizm Kilisenin bu arayışının bir ürünüdür. Demokrasiyle kısmen barışan Katolik hareket 1870’lerden itibaren tüm Avrupa’da
siyasi partiler kurmaya başlamış, bunun neticesinde bugünkü Hristiyan Demokrat siyasetin temelleri atılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Katolik Kilise, Fransız Devrimi, Siyasal Katolisizm, Aydınlanma, Sekülerizm, Demokrasi, Liberalizm.

The Trial of Catholic Church with the New World Order: Political Catholicism in the 19th Century
Abstract
Catholic Church has been regarded as the sole source of legitimacy earthily and ethereally in the power domain for a long time. However, enlightenment, modernization, secularization, and the French Revolution restricted the power of the Church. The Church ignored the developments under these circumstances for a period, and finally accepted the actual situation and set off on a quest of re-ingathering of power to itself in the political area. Political Catholicism is the product of this quest of Church. The Catholic movement, which partly made peace with democracy, began to form political parties all over the Europe after 1870s, therefore the foundations of today’s Christian democratic policy had been laid.

Keywords: Catholic Church, French Revolution, Political Catholicism, Enlightenment, Secularization, Democracy, Liberalism.

Diğer Linkler