Yazar: Doç. Dr. | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 28, Sayı:112, Güz 2023, ss. 79-102.

Öz
Örgütlü dinin önemli bir statü göstergesi olarak ilahiyat aydını kendi tarihsel mirası üzerinde bugün din, siyaset ve kimlik ilişkileri etrafında birisi siyasal otoritenin değişken politik ajandasıyla uyumlu diğeri ise siyaseti içerden bir bilgi ve akılla varoluşsal ahlaki kurguya dayandıran iki farklı epistemoloji ve perspektif ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede çalışma Türkiye’de siyasetin yasallaştırdığı düzen nosyonuna karşı ilahiyat aydınının dinsel tepkileri ile bu bağlamdaki kimlik inşasını konu edinmiştir. Çalışmanın amacı bugünkü siyasal konjonktürde ilahiyat aydınının siyasal katılım ve kimlik çıktılarını bazı kavramsallaştırmalar üzerinden olgu merkezli anlamak ve açıklamaktır. Araştırma verileri ilahiyat aydınının medyaya yansıttığı tartışmalar esas alınarak olgu merkezli kuramsallaştırma tekniği üzerinden tarihsel sosyolojik bir perspektifte yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlahiyat, İlahiyat Aydını, Din ve Siyaset, Din ve Kimlik, Düzen

The Theology’s Exam with the Order: The Theologian Intellectual in the Triangle of Religion, Identity and Politics
Abstract
As an important status indicator of organized religion, the theologian intellectual has created two different perspectives on his historical legacy around religion, politics and identity relations; one compatible with the changing political agenda of the political authority and the other basing politics on an existential moral construct with an insider knowledge and mind. In this context, the study deals with the religious reactions of the theologian intellectuals against the notion of order legalized by politics in Turkey and identity construction in this context. The aim of the study is to understand and explain the political participation and identity outcomes of the theologian intellectuals through some conceptualizations.

Keywords: Theology, Theologian Intellectual, Religion and Politics, Religion and Identity, Order.

Tamamını Oku

Diğer Linkler