Yazar: Doktora Öğrencisi | Altınbaş Üniversitesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 29, Sayı:114, Bahar 2024, ss. 75-96.

Öz

Sigortacılık bugün ekonomik faaliyette çok önemli ve geniş bir sektör teşkil etmekte. Tarihi çok eskilere gitmekle beraber sigortacılığın yeni ve modern hâlinin Endüstri Devrimi’nden sonra ve Batı’da doğduğu kabul edilebilir. Bugün sigortacılık ekonomik faaliyete önemli katkılarda bulunmaktadır. Sigortacılık ekonomik sistemler arasında merkezî planlamalı ekonomi ile değil serbest piyasa ekonomisi ile daha iyi bağdaşan bir ekonomik sektör olarak boy göstermektedir. Bunun sebebi özel mülkiyet ve serbest girişimin devamlı olarak yeni sektörlerin ve ürünlerin ortaya çıkmasına ve ekonomiye yayılmasına yol açmasıdır. Nitekim, gelişmiş ülkelerde sigortacılık faaliyetleri ekonomide önemli bir yer işgal etmektedir. Sigorta şirketleri biriktirdikleri muazzam fonların değerlendirilmesiyle bir taraftan önemli bir kredi kaynağı olarak işlemekte bir taraftan da piyasalarda iş ve işlem yapan bir yatırımcı olarak boy göstermektedir. Sigortacılığın işlevleri de hem sigorta yaptıran bireyler ve şirketler hem de genel olarak toplum özel olarak ekonomik hayat için büyük önem ve değer taşımaktadır. Bu işlevler güvence artırma ve risklere karşı mücadele ile ekonomik hayata ve ekonominin işleyişine katkı sağlama olarak iki alanda toparlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sigorta Sektörünün Tarihi, Ekonomik Sistemler ve Sigortacılık, Sigortanın Fonksiyonları.

The Economic Systems and Insurance

Abstract

Insurance constitutes today a very important sector of the economic activity. Despite the fact that the history of insurance goes back to very early times, the modern insurance sector can be accepted as born after the Industrial Revolution in the West. The current situation of insurance industry makes considerable contribution to the economic activity. Insurance industry is best compatible with, not centrally planned economy, but free market economy. It is due to the right to private property and entrpreneurship. These lead to the apperance of new sectors and new products. Indeed, insurance industry occupies a very important place in developed countries. Insurance companies operate as a very important source of creating credit funds and act as a sort of independent invester in the free market. The functions of the insurance sector can be gathered under two groups: The functions that are related to trust and risk reducing and the functions that are related to general economic life.

Keywords: The History of Insurance, The Economic System and Insurance, Functions of Insurance.

Diğer Linkler